Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. W statutach niektórych sołectw zastosowano zapisy, zgodnie z którymi sołectwu przypisuje się rolę organu stanowiącego lub organu stanowiąco – kontrolnego. Jest to praktyka nieuprawniona i niezgodna z zasadami prawidłowej legislacji, gdyż w Ustawie o samorządzie gminnym wyraźnie określona została rola zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego.

Zebranie wiejskie uchwala m.in. normy i zasady. Stanowią one wytyczne, które są wiążące dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysa). Nie tworzą one natomiast norm powszechnie obowiązujących. Jeśli więc sołtys naruszy te zasady może to skutkować odpowiedzialnością organizacyjną i odszkodowawczą, ale nie wpłynie na ważność czynności prawnej dokonanej przez sołtysa.

Przepisy nie określają, jak często ma być zwoływane zebranie wiejskie. Konieczne jest jednak odbycie zebrania wiejskiego w celu rozpoznania corocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego sołectwa oraz w związku z uchwalaniem planu wydatków.

Prawo w praktyce

Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące roli i uprawnień zebrania wiejskiego.

Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

·  uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa

·  rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków  sołectwa

·  wybór i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu

·  uchwalanie zasad zarządu mieniem gminnym

·  uchwalanie zasad zarządu mieniem komunalnym oraz rozporządzania dochodami z tego źródła

·  opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał

·  podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy

·  podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek sołtysa, przewodniczącego rady sołeckiej, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania wiejskiego.

***

Organy sołectwa

Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego

Nadzór nad działalnością sołectwa

Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!