Polityka prywatności

DEFINICJE

  • Fundacja – Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Bellottiego 1,01-022 Warszawa. KRS: 0000136874,
  • Serwis – www.witrynawiejska.org.pl, właścicielem i administratorem serwisu jest Fundacja.
  • Użytkownik – osoba, która korzysta z zasobów Serwisu, w szczególności uczestniczy w projektach organizowanych przez Serwis, lub Fundację.
  • Ustawy
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. wraz ze zmianami
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Poniższy dokument dotyczy serwisu www.witrynawiejska.org.pl i jego właściciela Fundacji Wspomagania Wsi. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja.
Fundacja przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników serwisu. Polityka Prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Fundację.

Korzystając z Serwisu www.witrynawiejska.org.pl użytkownik akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady Polityki Prywatności. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Fundację będą udzielone zgody przez Użytkowników w trakcie Rejestracji.

Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mają wyłącznie charakter informacyjny.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Fundacja zapewnia wszystkim Użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustaw, w szczególności prawo wglądu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustaw. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Fundacją. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały w części KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU.

Niektóre dane osobowe mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części PLIKI COOKIE, poniżej.

Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu dokonania rejestracji w Serwisie, jak również w celu Twojego udziału w działaniach wymienionych powyżej organizowanych przez Fundację. W przypadku wyrażenia stosownej zgody podczas rejestracji w Serwisie podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Fundację. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Zgoda w powyższym zakresie ma charakter odwoływalny.

Dane osobowe użytkownika w postaci jego imienia i miejscowości zamieszkania oraz dane dotyczące użytkownika rejestrowane przez system informatyczny Fundacji w wyniku udziału użytkownika w projektach organizowanych przez Fundację, mogą być również wykorzystane dla celów zamieszczenia w ramach Serwisu informacji o użytkownikach, którym przyznano nagrody w ramach takich projektów.

Jeżeli bierzesz udział w działaniach organizowanych przez Serwis, Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu rozstrzygania sporów z nimi związanych.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Fundacja prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez Serwis danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych Fundacji.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji o działach Fundacji. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Serwisu. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały w części KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU.

PLIKI COOKIE

Fundacja w swoich Serwisach korzysta z technologii plików tzw. „cookies”, tj. niewielkich informacyjnych plików wysyłanych przez serwer Fundacji z informacjami zapisywanymi na komputerze użytkownika. Pliki „cookies” nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera na którym korzysta się z Serwisu, można wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookies.

Fundacja korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Fundacja i Serwis prowadząc projekty dotyczące osób niepełnoletnich gromadzi również ich dane osobowe. Dane osobowe osób niepełnoletnich i odpowiednie zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie są udzielane przez ich prawnych opiekunów. Dane osobowe osób niepełnoletnich podlegają takim samym ograniczeniom jak osób pełnoletnich.

KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą Serwisu. Z obsługą Serwisu użytkownicy mogą kontaktować się mailowo (adres e-mail: redakcja@fww.pl), telefonicznie (numer telefonu: 22 636 25 70-75) oraz korespondencyjnie (adres korespondencyjny: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa.)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Zastępowane wersje Polityki Prywatności będą dostępne w ramach Serwisu.
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Fundacją.

Zarząd Fundacji Wspomagania Wsi

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!