Polityka prywatności

Witryna Wiejska powsta?a w ramach programu VITA (Village in Transition), prowadzonego we wsp??pracy przez Fundacj? Wspomagania Wsi i Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci. W latach 2002-2003 stanowi?a elektroniczn? wersj? Atlasu Inicjatyw: bazy danych o lokalnych organizacjach i dzia?aniach. 17 stycznia 2005 roku pierwszy Internauta zawita? na strony nowo powsta?ego portalu dla aktywnych mieszka?c?w wsi ? Witryny Wiejskiej.

Od tego czasu Witryna Wiejska kilkukrotnie przechodzi?a zmiany wygl?du, pojawi?y si? te? nowe elementy ? multimedia, forum internetowe, poczta. Ci?gle ros?a te? spo?eczno?? internaut?w skupionych wok?? portalu. W styczniu 2015 roku redaktorzy portalu powo?ali do istnienia grup? tematyczn? DZIA?AMY DLA WSI na Facebooku. Grupa jest przestrzeni? dla wszystkich tych, kt?rzy dzia?aj? na obszarach wiejskich i chc? wymienia? si? do?wiadczeniami i oferowa? w?asn? pomoc. Spo?eczno?? kt?r? skupia grupa to dzi? ponad 5000 internaut?w.

W roku 2020 Witryn? Wiejsk? odwiedza ?rednio 38 tysi?cy u?ytkownik?w miesi?cznie.

W my?l redakcji, zespo?u Fundacji Wspomagania Wsi, Witryna ma by? portalem wsp??tworzonym przez u?ytkownik?w. Oznacza to, ?e ka?dy mo?e zadawa? pytania ekspertom w dziedzinie prowadzenia biznesu, czy dzia?a? organizacji spo?ecznych, ale tak?e przysy?a? materia?y, teksty, zdj?cia, aby portal by? bogatszy i ciekawszy. Witryna Wiejska ma by? wsp?lnym forum dla mieszka?c?w ma?ych miejscowo?ci, pokazywa? to, co ??czy i co dzieli lokalne ?rodowiska. Ka?dy mo?e w tym wzi?? aktywny udzia?.

Zapraszamy do bezpo?redniego kontaktu z redaktorami.

Witryna tworzona i redagowana jest przez zesp?? Fundacji Wspomagania Wsi

Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!