Organy sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą. Jego organizację i zakres działania określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.

Zupełnie błędne jest określanie mianem organu sołectwa innych podmiotów niż sołtys i zebranie wiejskie. Niestety w praktyce stanowienia statutów jednostek pomocniczych, szczególnie często organem sołectwa nazywana jest rada sołecka. Rada sołecka może być określona mianem organu, ale z dodaniem przymiotnika „pomocniczy” (tak jak organami pomocniczymi rady gminy są przewodniczący rady czy komisje).

Niesłusznie też zamiennie stosuje się określenia sołectwo i rada sołecka. Należy posługiwać się terminem „sołectwo”, a w szczególnych wypadkach, czyli ze wskazaniem na uprawnienia organu używać terminów „zebranie wiejskie”, „sołtys”, „rada sołecka”. Rada sołecka nie dysponuje uprawnieniami do reprezentowania sołectwa na zewnątrz.

Prawo w praktyce

Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące określenia kompetencji organów władzy w sołectwie.

1.  Organami sołectwa są:

·  sołtys,

·  zebranie wiejskie.

2.  Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.

3.  Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

4.  Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

5.  Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.

6.  Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.

7.  Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

a)  wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego

b)  reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy ….

c)  składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego

d)  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej

e)  kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta

f)  uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta

g)  uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy …

h)  składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan

i)  składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej

j)  przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego

k)  kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej

l)  załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym

m)  wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

n)  opiniowanie, w zakresie wskazanym przez Wójta, wniosków mieszkańców sołectwa o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy

o)  współdziałanie z organami Gminy … w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych

p)  opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy

q)  organizowanie spotkań radnych Gminy … i Wójta z mieszkańcami sołectwa

r)  zgłaszanie wniosków do komisji Rady

s)  tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy …

***

Organy sołectwa

Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego

Nadzór nad działalnością sołectwa

Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!