Nadzór nad działalnością sołectwa

Przepisy o nadzorze nad działalnością organów sołectwa stanowią przypadek szczególny. Wynika to z dwóch istotnych faktów. Po pierwsze, organ wykonawczy sołectwa (sołtys) jest organem jednoosobowym i może sprawować orzecznictwo w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, a także składać – jednoosobowo – oświadczenia woli w sprawach cywilnych, w imieniu sołectwa. Po drugie, organ uchwałodawczy sołectwa (zebranie wiejskie) stanowi formę demokracji bezpośredniej, co wyklucza stosowanie wobec niego niektórych rodzajów środków nadzoru.

Zgodnie z prawem organami nadzoru wobec sołectwa są: rada gminy i wójt. Organami uprawnionymi do kontroli sołectwa są w szczególności rada gminy i komisja rewizyjna (finanse).

 

 

Prawo w praktyce

Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące kontroli i nadzoru nad sołectwem.

Kryteria kontroli:

·  Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

·  Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.

Organy uprawnione do kontroli:

·  Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy.

·  Kontrolę działalności organów sołectwa rada gminy realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

·  Komisje wykonują zadania z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez radę gminy.

Typy kontroli:

·  Organy kontrolujące mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja).

·  Organy kontrolujące mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).

·  Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery lata.

·  Lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie rady gminy.

·  Uprawnienia organów kontrolujących nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Uprawnienia organów kontrolujących:

Członkowie organów w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:

·  swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;

·  wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa;

·  przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;

·  obserwacji przebiegu określonych czynności;

·  żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

·  korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli:

·  Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli organy kontrolujące przedstawiają w protokole kontroli.

·  Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

 Ocena działalności organów sołectwa

·  Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.

·  Ocena obejmuje sformułowanie wniosków, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć organów sołectwa.

·  Ocena przedstawiana jest radzie gminy w terminie określonym przez radę.

***

Organy sołectwa

Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego

Nadzór nad działalnością sołectwa

Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

 ***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!