Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu witrynawiejska.org.pl

 

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa:

a. zasady korzystania z Serwisu internetowego opublikowanego pod adresem witrynawiejska.org.pl,

b. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz wynikające z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców,

c. zakres odpowiedzialności Usługodawcy,

d. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§2

DEFINICJE TERMINÓW

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Konto – panel Usługobiorcy umożliwiający korzystanie z Usług;

2. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie;

3. Regulamin – niniejszy Regulamin;

4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem witrynawiejska.org.pl;

5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

6. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie;

7. Usługa – działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

8. Usługobiorca – osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Usługi;

9. Usługodawca – Fundacja Wspomagania Wsi zarejestrowana pod numerem KRS 0000136874 z siedzibą w Warszawie, ul. Bellottiego 1, NIP 527 223 67 07, e-mail: fww@fww.pl;

 

§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z usług dodawania do portalu ww.org.pl za pośrednictwem funkcji „Prześlij artykuł” następujących treści:

a. artykułów (witrynawiejska.org.pl/kategoria/polska-lokalnie)

b. informacje o funduszach i stypendiach (witrynawiejska.org.pl/wydarzenia)

c. informacje o szkoleniach i konkursach (witrynawiejska.org.pl/wydarzenia)

d. informacje o ogłoszeniach i zawiadomieniach (witrynawiejska.org.pl/wydarzenia)

czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora portalu witrynawiejska.org.pl.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej witrynawiejska.org.pl w zakładce „Regulamin”.

 

§4

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę.

2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

 

§ 5

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Usługi obejmują:

a. Korzystanie z Serwisu;

b. Dodawane artykuły w witrynawiejska.org.pl/kategoria/polska-lokalnie – publikowane są w serwisie po zalogowaniu do systemu są postmoderowane przez redakcję (mogą zostać odrzucone z powodu naruszenia regulaminu lub odesłane do poprawy),.

c. Dodawane informacje w witrynawiejska.org.pl/wydarzenia po zalogowaniu do systemu są postmoderowane przez redakcję (mogą zostać odrzucone z powodu naruszenia regulaminu lub odesłane do poprawy),

d. Wysyłanie newslettera z informacjami z Serwisu;

e. Dodawanie i publikowanie komentarzy do informacji opublikowanych w Serwisie (poprzez Facebooka) mogą zostać odrzucone z powodu naruszenia regulaminu;

3. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:

a. urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;

b. dostęp do sieci Internet;

c. dostęp do poczty elektronicznej.

4. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 5 ust. 6. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.

5. Usługobiorcy nie mają obowiązku rejestracji w Serwisie w celu korzystania z niektórych Usług (Korzystanie z Serwisu).

6. Warunkiem dokonania Rejestracji jest uprzednia akceptacja Regulaminu.

7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie witrynawiejska.org.pl/logowanie w sposób zgodny z jego treścią.

8. Usługobiorca posiadający Konto może w każdej chwili je usunąć bądź dokonać modyfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

9. Usługobiorca posiadający Konto powinien sprawdzić, czy podane przez niego dane są prawidłowe.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niepełnych bądź nieaktualnych danych przez Usługobiorcę.

11. Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

 

§ 6

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.

2. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

3. Usługi świadczone są na następujących warunkach:

a. Usługobiorca publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność;

b. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji dotyczącej publikacji w ciągu 3 dni roboczych liczonych od momentu początku kolejnego dnia roboczego następującego po umieszczeniu wpisu;

c. Usługodawca zastrzega sobie prawo do korekty, skracania lub redagowania dodanych treści;

d. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu lub nieopublikowaniu treści dodanych do Serwisu, w szczególności w sytuacji, gdy treść nie jest związana z tematyką Serwisu, oraz łamiących postanowienia Regulaminu;

e. Zakazuje się publikowania przez Usługobiorcę treści o charakterze niezamówionej informacji handlowej (spamu), bezprawnym, w szczególności nieobyczajnych, obraźliwych, nieprawdziwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich;

f. Zakazuje się publikowania w Serwisie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Usługobiorca nie jest uprawniony.

4. Treści zamieszczane w serwisie podlegają następującym dodatkowym regulacjom:

a. Czas publikacji informacji w witrynawiejska.org.pl/wydarzenia, nie może przekraczać 31 dni;

b. Usługobiorca może usunąć dodaną przez siebie informację (ogłoszenie, szkolenie, wydarzenie, usługę) przed upływem wskazanego terminu publikacji;

c. Po upłynięciu terminu publikacji treść informacji przestaje być upubliczniana i jest dostępna w archiwum, a Usługobiorca ma dostęp do jej treści po zalogowaniu w serwisie;

d. Informacja o tożsamej lub zasadniczo podobnej treści może być publikowana wielokrotnie jednakże pomiędzy publikacjami informacji o takiej treści musi upłynąć co najmniej 7 dni;

 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych, zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem jest Usługodawca.

2. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Usługobiorcy:

a. Imię i nazwisko;

b. adres poczty elektronicznej;

c. nazwę organizacji.

3. Dane, o których mowa w § 7 ust.2 przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Usługobiorcom treści gromadzonych w Serwisie, w szczególności w sekcjach:

a. witrynawiejska.org.pl/kategoria/polska-lokalnie/, zawierającej artykuły

b. witrynawiejska.org.pl/wydarzenia/, zawierającej informacje o funduszach i stypendiach, szkoleniach i konkursach, ogłoszeniach i zawiadomieniach, a także w celu obsługi reklamacji,   rejestracji i obsługi konta w serwisie, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Usługodawcy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, również po rozwiązaniu umowy, lub obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na ochronie jego praw.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies”, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

5. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w § 8 ust. 4 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

6. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.

7. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców podmiotom trzecim bez ich wyraźnej, dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody.

9. Usługobiorca może żądać realizacji przysługującego mu prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia oraz prawa do wniesienia sprzeciwu.

10. W przypadku wyrażenia zgody Usługobiorcy mają prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

12. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Podanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w art. 8 ust 2 jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych Usługobiorcy przez Usługodawcę. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług oferowanych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

14. Usługodawca informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Usługobiorców do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Usługodawców skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

 

§ 8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności loga, grafik i treści zamieszczanych przez Usługodawcę. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem : redakcja@fww.pl, lub: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa.

2. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych przez Usługobiorcę w Serwisie należą do Usługobiorcy. Zamieszczenie ich w serwisie nie przenosi praw na Usługodawcę poza przypadkiem wskazanym w § 8 ust. 4.

3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Serwisie nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie naruszają i nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich. Za zamieszczone materiały Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę w zakresie dobrowolnego przysłania treści do publikacji lub dobrowolnego opublikowania treści w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności „publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu”, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Serwisu.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;

b. następstwa korzystania z Serwisu i usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

c. zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;

d. treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług;

e. treści zamieszczone na stronach internetowych niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie;

f. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.

Usługodawca zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwością bycia narażonym na wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

5. Materiały umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, organizacyjne, medyczne lub finansowe.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie oraz skutki tych decyzji.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

3. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Serwisu i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

6. Usługobiorca udzieli Usługodawcy pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Zgłoszenia potrzeby pomocy można przesyłać na adres: redakcja@fww.pl.

Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!