Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Ważnym problemem każdego sołectwa jest poprawne i rzetelne ustalenie składu zebrania wiejskiego. Mamy tu sytuację zbliżoną do ustalenia kręgu osób uprawnionych do głosowania w wyborach powszechnych. W bardzo małej jednostce pomocniczej, gdzie „każdy zna każdego”, problem identyfikacji osób upoważnionych do udziału w zebraniu wiejskim nie występuje, ale już sołectwo obejmujące kilka wsi stoi przed poważną kwestią do rozstrzygnięcia.Z tego powodu w statucie jednostki pomocniczej powinny znaleźć się choćby proste regulacje, pozwalające rozstrzygać ewentualne wątpliwości.

Prawo w praktyce

Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące ustalenia składu zebrania wiejskiego.

 

1.  Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do głosowania.

2.  Krąg osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego w celu przeprowadzenia wyborów do organów Gminy bieżącej kadencji.

3.  Ogłoszenie o spisie osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim sołtys podaje najpóźniej w 7. dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

4.  W spisie osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania członka zebrania wiejskiego.

5.  Zmiany składu zebrania wiejskiego uwzględniane są przez przewodniczącego rady sołeckiej w spisie osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, aż do dnia poprzedzającego obrady zebrania wiejskiego.

6.  Na nieprawidłowości w spisie osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim mogą być wnoszone reklamacje.

7.  Reklamacje rozpatruje Wójt w terminie 3 dni od daty jej wniesienia. Rozstrzygnięcie Wójta jest ostateczne.

8.  Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

9.  Zebranie wiejskie zwołuje przewodniczący rady sołeckiej:

·  z inicjatywy własnej

·  na pisemny wniosek 40 mieszkańców sołectwa

·  na pisemny wniosek rady sołeckiej albo sołtysa

·  na pisemny wniosek organu gminy.

10.  Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości – przewodniczący rady sołeckiej najpóźniej w 7. dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

***

Organy sołectwa

Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego

Nadzór nad działalnością sołectwa

Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!