Unia Europejska to wspólnota

UTW

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.


UE dąży do współpracy, pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa w Europie. W skład Unii wchodzą różne instytucje, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Trybunał Sprawiedliwości. Unia Europejska zajmuje się szerokim zakresem zagadnień, m.in. : handlem, ochroną środowiska, prawami obywateli, polityką zagraniczną.

Mieszka w niej około 447 milionów ludzi, co stanowi około 6% populacji świata. Obywatele krajów UE są również obywatelami UE, co daje im pewne prawa i przywileje. Unia Europejska jest partnerstwem, które obejmuje większość Europy i ma ogromny wpływ na życie obywateli w Europie i poza nią.

Czym jest Unia Europejska, dlaczego powstała, jakie kraje wpadły na ten pomysł i dlaczego, co się dzieje z tym odważnym projektem. Z prof. Katarzyną Pisarską rozmawia Piotr Szczepański. Rozmowa odbyła się 9 grudnia 2021r.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku

Akcesja Polski do Unii Europejskiej była wynikiem długotrwałego procesu przygotowań i starań. W 1988 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z ówczesną Wspólnotą Europejską. Rok później, podczas pierwszej wizyty Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji EWG w Warszawie, podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej oraz gospodarczej. Zmiany ustrojowe po 1989 roku umożliwiły podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską. W 1990 roku rozpoczęto oficjalne rokowania, a w 1991 roku podpisano Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską. W 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, a państwa członkowskie potwierdziły wolę rozszerzenia Unii. W 2003 roku podpisano Traktat akcesyjny, który umożliwił Polsce przystąpienie do UE. 1 maja 2004 roku Polska oficjalnie stała się członkiem Unii Europejskiej.

 

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Uchwała rocznicowa Sejmu

Sejm przyjął w piątek 26 kwietnia, podczas 10. posiedzenia uchwałę ws. uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Izba wyraziła w niej wdzięczność wszystkim obywatelom, siłom politycznym, organizacjom i tym, którzy przyczynili się swoją pracą do wstąpienia Polski do Wspólnoty. (czytaj więcej na stronie Sejmu RP)

 

Korzyści uczestnictwa Polski w UE

Gospodarka i handel
Członkostwo w UE otworzyło polskiej gospodarce dostęp do jednolitego rynku, co umożliwiło swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Polskie firmy mogą eksportować swoje produkty bez barier celnych i handlowych do innych krajów członkowskich.

Fundusze na spójny rozwój
Polska otrzymuje wsparcie finansowe z funduszy UE. Te środki pomagają w modernizacji infrastruktury, rozwoju obszarów wiejskich, edukacji, innowacji i ochronie środowiska.

Bezpieczeństwo
Współpraca w ramach UE przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Wspólna polityka zagraniczna i obronna są kluczowe dla bezpieczeństwa całego regionu.

Wolność podróżowania i nauki
Członkostwo w UE umożliwiło Polakom swobodne podróżowanie po krajach członkowskich, a także dostęp do programów edukacyjnych, wymiany studenckiej i naukowej.

Współpraca kulturalna i naukowa
Polska uczestniczy w projektach kulturalnych, naukowych i artystycznych finansowanych przez UE. To sprzyja wymianie wiedzy, kultury i innowacji.

Zachęcamy do obejrzenia animacji o Unii Europejskiej.

Film, foto – źródło: Fundacja im. Roberta Schumana

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!