Nabór do tematycznych grup roboczych przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

NABOR2

Rozpoczyna się otwarty nabór do trzech grup roboczych, których celem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawienie opinii w kwestiach działań popularyzujących aktywność społeczną. Grupy robocze będą pełniły rolę doradczą dla Pani Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Planowane jest powołanie następujących grup roboczych:

 1. ds. uproszczeń prawnych dla NGO.
 2. ds. aktywizmu i wolontariatu
 3. ds. partycypacji i dialogu obywatelskiego.

 

Kto może zostać członkiem grupy roboczej?

Osoby pełnoletnie posiadające udokumentowane przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy/działalności w zakresie tematycznym grupy, do której się zgłoszą. Członkami/członkiniami mogą zostać:

 • Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się tematami partycypacji społecznej
  i współpracą z organizacjami pozarządowym,
 • Samorządowcy, w tym radni i radne jednostek pomocniczych,
 • Przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego, badacze i badaczki III Sektora,
 • Aktywiści i aktywistki ruchów miejskich,
 • Przedstawiciele i przedstawicielki Rad Działalności Pożytku Publicznego na różnych szczeblach.

Decyzja o wyborze członków grup zostanie podjęta na podstawie doświadczenia kandydata/kandydatki oraz rekomendacji jakimi dysponuje, a także biorąc pod uwagę różnorodność reprezentowanych środowisk. Jedna osoba może zostać członkiem jednej grupy.

Członkostwo w grupie roboczej jest funkcją społeczną.

Opis zakresu tematycznego pracy grup

 

 1. Przyjazne prawo dla NGO

Grupa robocza będzie pracować w obszarze stanowienia dobrego, przyjaznego prawa dla organizacji pozarządowych. Grupa podejmie się  analizy obecnych rozwiązań prawnych i przygotowania propozycji zmian  legislacyjnych. Efektem prac grupy będzie proponowanie projektów aktów legislacyjnych wzmacniających sektor obywatelski w Polsce.

Do zaangażowania w pracę tej grupy szczególnie zapraszamy osoby z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, znające temat prawnych aspektów działania NGO, aktywności w ciałach dialogu obywatelskiego, prowadzenia kampanii rzeczniczych na rzecz zmian w prawie wobec organizacji pozarządowych, badaczy sektora oraz reprezentantów administracji publicznej mających na co dzień styczność z organizacjami pozarządowymi.

 1. Aktywizm i wolontariat

Członkowie grupy będą pracować nad zrewidowaniem ustawowych zapisów dotyczących wolontariatu, a także przygotowaniem nowych rozwiązań wspierających wolontariat w Polsce. Grupa podejmie także temat wsparcia aktywistów, grup nieformalnych i ruchów miejskich.

Do pracy w grupie szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się organizacją wolontariatu, aktywistów i aktywistki działające w oddolnych ruchach, w tym ruchach nieformalnych.

 1. Partycypacja społeczna

Praca grupy poświęcona będzie rozwojowi, promocji i tworzeniu warunków prawnych dla korzystania
z nowoczesnych form partycypacji społecznej takich jak budżety obywatelskie, panele obywatelskie, itp.

Do udziału w pracach grupy szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się partycypacją społeczną, pracowników administracji publicznej, radnych i radne jednostek pomocniczych i przedstawicieli III Sektora.

Jeden kandydat może zgłosić się do prac jednej wybranej grupy roboczej.

 

Termin zgłoszeń

do 26.02.2024 do godz. 23.59

 

Jak się zgłosić?

Kompletne zgłoszenia prosimy przysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy grupyrobocze_DOB@kprm.gov.pl

Zgłoszenia powinny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem ePUAP, bądź podpisane odręcznie i zeskanowane.

Przy podpisie elektronicznym prosimy o zamieszczenie informacji o podpisaniu dokumentu przez daną osobę/dane osoby podpisem elektronicznym w odpowiednich rubrykach z miejscem na podpis/podpisy w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zgłoszenia kandydata/kandydatki może dokonać:  

*organizacja pozarządowa lub instytucja (w tym Rady Działalności Pożytku Publicznego i inne ciała dialogu, instytucji publiczne, uczelnie etc.)

* grupa nieformalna/ruch miejski

* sam kandydat jako niezależny ekspert.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki na członka grupy powinno zawierać:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z znajdującymi się w nim oświadczeniami.
 2. Listy rekomendacyjne poświadczające doświadczenie kandydata

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM  mail grupyrobocze_DOB@kprm.gov.pl

 

Materiały

Zgłoszenie do grupy roboczej

Klauzula​_RODO.doc 0.12MB

Zgłoszenie do grupy roboczej – PDF

Klauzula RODO – PDF

Źródło: Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!