Cyberbezpieczny samorząd – poradnik

cyb

Opracowanie: NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC) 4.0 Międzynarodowe.

Cel Poradnika

Niniejszy Poradnik jest skierowany do podmiotów uprawnionych – jednostek samorządu terytorialnego (JST), zainteresowanych podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem Poradnika jest ułatwienie każdej jednostce samorządu terytorialnego identyfikacji aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa i rzeczywistych potrzeb jednostki w tym zakresie oraz określenie realnych możliwości podniesienia przez JST poziomu cyberbezpieczeństwa. Równocześnie w Poradniku przedstawione zostały podstawowe zagadnienia formalne, prawne, organizacyjne i techniczne, umożliwiające analizę stanu rozwoju JST w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wskazano również przykłady przedsięwzięć, jakie mogą podjąć JST w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom, wykrywania ich i reagowania na nie.

W Poradniku wskazano również wybrane aspekty prawne wynikające z przepisów Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (uoKSC), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Poradnik składa się łącznie z ośmiu rozdziałów, przybliżających m.in. aspekty prawne czy planowanie rozwoju JST w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nawigację w publikacji ułatwia interaktywny spis treści na dole każdej strony – klikając w kolejne cyfry, można wygodnie przenosić się pomiędzy rozdziałami.

Opracowany przez ekspertów wykaz pojęć i skrótów używanych w dokumencie został zebrany i umieszczony w rozdziale 2. Poradnika. Wskazówki zawarte w publikacji powinny umożliwić JST zrównoważony rozwój cyberbezpieczeństwa, co w praktyce może przełożyć się na realną poprawę cyberbezpieczeństwa w obszarach związanych z regulacjami i procedurami, środkami technicznymi i kompetencjami personelu.

Dodatkowo Poradnik omawia zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w jednostce w kontekście budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkoleń pracowników.

W Poradniku zaproponowano również przykłady działań, które mogą wesprzeć jednostkę w wypełnianiu wymagań, ale nie są zindywidualizowanymi zaleceniami dla danej JST. Poradnik nie zastępuje profesjonalnego doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo to zagadnienie szerokie i dynamiczne, obejmujące wiele aspektów: od technicznych, po prawne i społeczne. Poradnik nie jest pełnym kompendium wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Zagadnienia są przedstawione w sposób uproszczony, stanowią podstawę do dalszych analiz.

Intencją autorów było przedstawienie różnych, często skomplikowanych zagadnień w sposób przystępny również dla osób, które nie są ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Publikacja będzie aktualizowana, aby zapewnić czytelnikom dostęp do najnowszych informacji i trendów w tej dziedzinie.

POBIERZ PORADNIK

Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!