Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek

WW - obrazek wyróżniający(69)

Ageizm prowadzi do gorszego zdrowia psychicznego i fizycznego, obniżonej jakości życia, izolacji społecznej i wcześniejszych zgonów. WHO wzywa do szybkich działań w celu wdrożenia skutecznych strategii przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na wiek.

W okresie minionych 30 lat obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku mieszkańców.  Nasila się m.in. proces starzenia się społeczeństwa, a udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski rośnie systematycznie, rok do roku.

Niestety często wzrost odsetka osób starszych w populacji odbierany jest jako zjawisko problemowe. Ma to swoje odbicie w przybieraniu negatywnych postaw wobec osób starszych, a także prowadzić może do lęku przed starością. Propagowanie kultu młodości dodatkowo odsuwa osoby starsze na margines, co sprzyja wykluczeniu, a także ageizmowi.

Ageizm to wyrażenie niezbyt powszechnie znane, lub nie zawsze dobrze rozumiane. Termin ten odnosimy do zjawiska społecznego, które – obok rasizmu i seksizmu – jest trzecim wielkim „izmem”, wiązanym współcześnie ze społecznymi uprzedzeniami, dyskryminacją i odrzuceniem ludzi w podeszłym wieku.

Chociaż nierówne traktowanie ze względu na wiek może dotyczyć osób w każdym wieku, w niniejszym opracowaniu przyjęto wąską definicję ageizmu. Odnosi się ona do nierównego traktowania, kierowania się uprzedzeniami i stereotypami oraz założeniem, że osoby starsze nie są zdolne do wykonywania określonych ról społecznych, takich jak np. rola pracownika.

XXI wiek każe patrzeć na osoby starsze z perspektywy problemu. Tymczasem istnienie społeczeństwa jest nierozerwalnie związane z obecnością w nim ludzi starszych. Powinno to skłonić do głębszej refleksji na temat kierunku, w którym muszą zmierzać relacje z tą grupą, a także relacje samych seniorów z otoczeniem. Miejmy na uwadze także to, że ageizm może bezpośrednio dotknąć każdego z nas. Jest to jedynie kwestią czasu.

Warto pamiętać

Wiek określa tożsamość każdego – wszyscy jesteśmy w określonym wieku, wszyscy się starzejemy.

Wiek jest trudny do sklasyfikowania, ponieważ stanowi continuum, aczkolwiek dokonujemy kategoryzacji, podziału ludzi ze względu na wiek.

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!