Ruszył nabór ciągły do programu Maluch+

MRiPS ogłosiło ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w ramach programu Maluch+.


O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Nabór ciągły w pierwszej kolejności adresowany jest do gmin, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonuje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat 3.

Nabór realizowany będzie według następujących zasad:

Nabór ma charakter ciągły, otwarty, tzn. każdy z adresatów wskazanych w rozdziale 3 Programu będzie mógł złożyć wniosek w dowolnym dla niego terminie po jego ogłoszeniu.

Wniosek można składać od 6 lipca 2023 r. Dokładny harmonogram przebiegu ciągłego naboru wniosków określony został w załączniku.

Nabór trwa do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków, bądź osiągnięcia wskaźników określonych w pkt. 2.1. Programu, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+ 2022-2029.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując jako adresata urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:

– w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,

– w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2025
Rozpoczęcie wydarzenia: 06.07.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2025
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!