Protest wyborczy. Kiedy i jak go złożyć?

PROTEST

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Obywatel, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania może złożyć protest wyborczy. Ile ma na to czasu? Co powinien zawierać protest wyborczy oraz kto go rozpatruje? Na te oraz inne pytania dotyczące protestów wyborczych w wyborach samorządowych odpowiada Magdalena Wrzalik w publikacji Fundacji im. Stefana Batorego.

Autorka analizy na temat protestów wyborczych w wyborach samorządowych podkreśla, że podmiotem posiadającym kompetencje do rozpatrywania protestów wyborczych są sądy powszechne – sądy okręgowe (w przeciwieństwie np. do wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów prezydenckich, których ważność stwierdza Sąd Najwyższy).

Stwierdzenie ważności wyborów samorządowych odbywa się wówczas, gdy zostanie złożony protest wyborczy. Nie istnieje zatem żadne inne postępowanie, które miałoby na celu stwierdzenie ważności bądź nieważności wyborów samorządowych.

Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego. Termin wniesienia protestu wynosi 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze województwa. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wyborca złoży protest wyborczy w wyborach samorządowych ostatniego dnia w placówce pocztowej, to termin ten nie zostanie zachowany. Termin wniesienia protestu jest zachowany tylko wtedy, gdy dotrze on do ostatniego dnia terminu do sądu. Jeżeli wyborca złożył protest wyborczy w placówce operatora publicznego tak, że protest nie dotarł do sądu okręgowego w terminie, to uznaje się, że terminu nie dochował.

Obywatel wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera. Brak sformułowania zarzutów oraz nieprzedstawienie dowodów skutkuje, zgodnie z art. 393 § 2 Kodeksu wyborczego, pozostawieniem protestu przez sąd bez dalszego biegu.

Zgodnie z art. 393 § 1 Kodeksu wyborczego sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu wnoszenia protestów, w składzie trzech sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do lektury!

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!