Spotkanie w Parlamencie RP poświęcone zdrowiu gleby

1688389114408

Notatka prasowa ze spotkania poświęconego zdrowiu gleby w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej „Zdrowie gleby kluczowe dla zdrowia indywidualnych gospodarstw rolnych, zdrowia Społeczeństwa i zdrowia Ojczyzny” zorganizowanego 28 czerwca 2023 przez: Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych, Mateusza Ciasnocha & European Carbon Farmers.

Współorganizatorzy spotkania poświęconego zdrowiu gleby – Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Ciasnocha oraz European Carbon Farmers – informują o sukcesie wydarzenia, które miało miejsce w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w środę, 28 czerwca 2023, w godzinach 10:30-13:30 w formule hybrydowej.

Spotkanie, moderowane przez Pana Posła Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych, pod nazwą: Zdrowie gleby kluczowe dla zdrowia indywidualnych gospodarstw rolnych, zdrowia Społeczeństwa i zdrowia Ojczyzny cieszyło się dużym zainteresowaniem wszystkich zainteresowanych – na czele z użytkownikami ziemi, rolnikami, leśnikami, instytucji świata nauki i edukacji, doradztwa rolniczego, obywateli, polityków, samorządowców oraz regulatora – zwiększając poziom świadomości zdrowia gleby wśród uczestników, pokazując najlepsze przykłady ochrony i rozwoju zdrowia gleby oraz – co najważniejsze – zachęcając interesariuszy, na czele z przedstawicielami świata polityki, do podjęcia działania w prezentowanym obszarze.

„Dołączyło do nas wiele osób stacjonarnie w Sejmie i ponad 60 osób w formule on-line. Najbardziej cieszy mnie wielka różnorodność uczestników. Mieliśmy przedstawicieli Ministerstw, polityków każdej opcji, ekspertów, naukowców i, co najważniejsze, praktyków zdrowia gleby oraz edukatorów” komentuje Przewodniczący Sachajko.

„Zorganizowane przez nas spotkanie miało na celu promocję Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby, której na zaproszenie Komisji Europejskiej – jako aktywny rolnik, a także osoba budująca most pomiędzy polityką rolną i klimatyczną z rolnikami w centrum – mam przyjemność doradzać w mojej roli jako Członek Rady Doradczej.” Mówi Mateusz Ciasnocha – rolnik z Żuław Wiślanych i Prezes Zarządu, European Carbon Farmers – współorganizatora spotkania.

Najważniejszymi wnioskami i jednocześnie kluczowe zaproszenia ze spotkania to:

1. Włączmy się w działania Misji na rzecz Zdrowia Gleby UE, a w szczególności podpiszmy Manifest Zdrowia Gleby,

2. Bierzmy udział w naborach na realizację projektów finansowanych z budżetu Misji, zwłaszcza tych otwartych do 20 września 2023 roku,

3. Politycznie, zachęcamy wszystkich rządzących i polityków – obecnych i przyszłych – do powołania do życia i strategicznego wspierania Lustrzanej Misji na rzecz Zdrowia Gleby w Polsce.

Nie da się mówić o glebie bez jej użytkowników. Dlatego czerwcowe spotkanie rozpoczęło dwóch rolników: Pani Zuzanna Szmidel z Gospodarstwa i Wydawnictwa Regeneratywnie.pl, reprezentująca mniejsze powierzchniowo gospodarstwa i dzieląca się perspektywą rolnika w pierwszym pokoleniu, oraz Pan Marcin Ciok rolnik zarządzający ponad 500ha gospodarstwa produkującego najwyższej jakości wołowinę, a także Pan Maciej Podyma z Fundacja Łąka, który mówił o stanie zdrowia gleb miejskich w Polsce.

Wszyscy dzielący się swoim doświadczeniem podkreślali kluczową rolę edukacji jako czynnika krytycznego i fundamentalnego w tworzeniu, rozwoju i ochronie zdrowia gleby, niezależnie od tego czy mówimy o terenach miejskich, miejsko-wiejskich, czy wiejskich.

Użytkownicy gleb twardo stąpający po ziemi, a często też wkładający ręce w glebę, aby sprawdzić stan jej zdrowia, wybudowali mocny fundament pod sekcję zrozumienia ram polityczno-prawnych omawianego tematu.

Misję Glebową z perspektywy Komisji Europejskiej przedstawiła Pani Joanna Stawowy, Członek Gabinetu Komisarza Rolnictwa Unii Europejskiej Pana Janusza Wojciechowskiego, która podkreśliła i powtórzyła centralne zaproszenie wydarzenia: jesteśmy – wszyscy, włącznie z rządzącymi, obecnymi i jak i każdymi przyszłymi – zaproszeni do aktywnego zaangażowania się w działania Misji Glebowej.

Przedstawiciel Gabinetu Komisarza Wojciechowskiego jako pierwszą podkreśliła konieczność stworzenia i strategicznego wspierania Lustrzanej Misji na rzecz Zdrowia Gleby w Polsce. Misja taka może – i powinna – być centralnym punktem systemowych działań na rzecz ochrony i rozwoju zdrowia gleby w Polsce, które dotykają Wszystkich Obywateli i wszystkich resortów.

Drugim zaproszeniem jest podpisane Manifestu na Rzecz Zdrowia Gleby.

Trzecim zaproszeniem jest uczestnictwo w naborach projektów w ramach Misji, zwłaszcza tych, które otwarte są do 20 września 2023.

Z perspektywy europejskiej przenieśliśmy się na perspektywę globalną dzięki prezentacji Pana Tomasz Chruszczow, Championa Wysokiego Szczebla dla Działań Klimatycznych ONZ – COP24, który podkreślił kluczową rolę właściwego zarządzania glebą jako ściśle połączoną z wysiłkami adaptacji i mitygacji do zmian klimatycznych.

Przedstawiona została również historia łączenia procesu negocjacji klimatycznych z rolnictwem zaczynając od Inicjatywy 4p1000, której Polska była inicjatorem, ale jej główne założenie – czyli zwiększanie o 4 promile (dlatego nazwa, w języku francuskim, 4 na tysiąc) poziomu węgla organicznego w glebie rocznie – nie jest obecnie osiągane na poziomie kraju.

W tym punkcie warto podkreślić, iż w trakcie spotkania Przedstawiciel European Carbon Farmers przedstawił szeroki przekrój działań na poziomie światowym w zakresie zdrowia gleby – czyli, między innymi: Globalne Partnerstwo na rzecz Gleby (ang.Global Soil Partnership) FAO, CA4SH: Koalicję na rzecz Zdrowia Gleby powstałą w ramach Szczytu Narodów Zjednoczonych ds. Systemów Żywnościowych (UN FSSS), czy wspomnianą wcześniej Inicjatywę 4p1000.

Jesteśmy wdzięczni, iż Pan Ambasador Artur Pollok, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy agendach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rzymie, zaszczycił spotkanie przesłaniem oficjalnego listu, w którym przedstawił spójny obraz inicjatyw na rzecz zdrowia gleby z tym zaprezentowanym przez European Carbon Farmers, a także wyraził poparcie dla strategicznego wspierania Misji na rzecz Zdrowia Gleby w Polsce, w tym również poprzez stworzenie i strategiczne wspieranie Lustrzanej Misji, jako w pełni spójne z działaniami globalnymi, które Rzeczypospolita Polska aktywnie wspiera.

Wkrótce perspektywa spotkania wróciła na poziom lokalny z prezentacją Pana Krzysztofa Pałkowskiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który przedstawił rolę rolnictwa we wpływie na zdrowie gleby rolniczej jednocześnie podkreślając rolę samorządu lokalnego jako kluczowego organu w realizacji polityki zdrowia gleby w Polsce.

Zaproszenie do włączenia się w działania Misji Glebowej UE wraz z konkretnym zaproszeniem do założenia profilu na portalu sieciującym zainteresowanych udziałem w naborach w ramach Misji Glebowej stworzonym przez Projekt NATI00NS przedstawił Pan Profesor Grzegorz Siebielec z IUNG: Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Część prezentacji zakończył Pan Profesor Zbigniew Karaczun, Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który podkreślił konieczność proaktywnego budowania mostów pomiędzy działaniami klimatycznymi, a środowiskowymi i ich promocję na poziomie europejskim w celu nadawania kierunku polityce UE.

Postulatu spójnego z tym zawartym w propozycji i apelu o powołanie do życia Grupy Roboczej ds. Rolnictwa Neutralnego Emisyjnie i Pozytywnego Naturalnie przedstawionej – między innymi – Panu Prezydentowi i Panu Premierowi w grudniu 2021 przez Mateusza Ciasnocha i European Carbon Farmers.

Zadania podsumowania dyskusji przed otwarciem sesji pytań i odpowiedzi podjął się Mateusz Ciasnocha, który powtórzył wielokrotnie wysunięte zaproszenia, a więc:

1. Konieczność stworzenia strategii odbudowy, rozwoju i ochrony zdrowia wszystkich – rolniczych, miejskich, leśnych, poprzemysłowych i wszystkich innych – gleb w Polsce,

2. Osiągnięcie tego celu poprzez strategiczne wspieranie i włączanie się w działania już podejmowane, a także planowane w ramach Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby,

3. Konkretne wprowadzenie w życie dwóch powyższych ambicji poprzez powołanie do życia Lustrzanej Misji Zdrowia Gleby w Polsce.

Ciasnocha rozszerzył zaproszenie o pomysły powołania Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zdrowia Gleby oraz Krajowego Adwokata na rzecz Gleby czerpiąc inspirację z Australii, z którą współpracuje na co dzień w tym zakresie.

Organizator wydarzenia podzielił się również doświadczeniami Stanu Kalifornia w zakresie budowania mostu pomiędzy polityką klimatyczną, a rolną z rolnikiem w centrum, którą zdobył w trakcie YTILI Fellowship finansowanym przez Departament Stanu USA i realizowanym przez WorldChicago.

Podejmowane działania Stanu Kalifornia i w Stanie Kalifornia są kompleksowe, a więc mają wymiar centralny – przykładem jest finansowanie programów rolniczych z budżetu Stanowego Rynku Regulowanego Handlu Emisjami – oraz oddolny – przykładem jest organizacja CalCAN, która monitoruje oraz prowadzi działania lobbingowe na rzecz systemowego podejścia do tworzenia polityki rolnej i klimatycznej.

Wracając do perspektywy Polskiej Ciasnocha podkreślił, iż zaproszenia wysuwane w trakcie spotkania nie są marzeniami, ale już dzieją się w Polsce jak pokazują przykłady praktyków obecnych w trakcie spotkania, a także uczestnictwo w Projekcie MIDAS finansowym z budżetu Horyzont Europa przez European Carbon Farmers.

Spotkanie zakończyło się bogatą sesją pytań i odpowiedzi połączonych z dyskusją z aktywnym uczestnictwem uczestników – zwłaszcza praktyków w zakresie zdrowia gleby – obecnych fizycznie w Sejmie oraz uczestniczących w spotkaniu w formule zdalnej.

W spotkaniu nie mógł uczestniczyć Minister Zdrowia RP, Pan Adam Niedzielski, który przesłał list do uczestników spotkania oraz Pan Europoseł Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005-2006 oraz 2015-2018, który również przesłał list.

Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, przeprosił za brak możliwości dołączenia do wydarzenia w związku z uczestnictwem w innym wydarzeniu w Toruniu jednocześnie zapewniając o tym, iż kolejne posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich poświęcone zostanie właśnie zdrowiu gleby.

Współorganizatorzy spotkania poświęconego zdrowiu gleby – Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Ciasnocha oraz European Carbon Farmers – pragną wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników i w jakikolwiek sposób wspierających wydarzenie, które okazało się wielkim sukcesem. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Magdaleny Jóźwiak za pracę dzień i noc od momentu potwierdzenia daty spotkania oraz Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych, który – poprzez Fundusz Alumnów Programu YTILI – wsparł organizację wydarzenia. Dziękujemy również wszystkim z Państwa – zwłaszcza przedstawicielom mediów – za powiedzenie o Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby choć jednej kolejnej osobie i zaproszenie do podpisania Manifestu.
***
ZASOBY

Prezentacja wyświetlana w trakcie spotkania

Oficjalne zdjęcia z wydarzenia

Nagranie wydarzenia dostępne jest na stronie Sejmu RP

Wszystkie oficjalne materiały również dostępne są na stronie Sejmu RP

Manifest Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby – język polski.
Manifest Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby – język angielski.
Manifest Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby – różne języki.
Formularz podpisania Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!