Wzrost cen nośników energii. Zasiłki i dodatki dla osób fizycznych – poradnik, wydanie drugie, zaktualizowane

WW-obrazek-wyrozniajacy7-pu4frtoxow23oc16iqjdmim44zrkk63n0wum0zla5e

Wprowadzenie

Osoby samotnie gospodarujące, jak i rodziny mogą ubiegać się o pomoc/ wsparcie finansowe w związku z pogarszającą się sytuacją finansową gospodarstw domowych, wynikającą m.in. ze wzrostu cen oraz rosnącą w szybkim tempie inflacją, a także w związku ograniczonym dostępem do nośników energii.

Od 1 grudnia 2022 roku można się ubiegać o pomoc w formie:

  • zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego,
  • dodatku elektrycznego.

Możliwe jest także uzyskanie wsparcia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), w tym szczególnie w instytucjach administracji publicznej (państwowej i samorządowej).

Wcześniej, można się było ubiegać także o:

  • pomoc w formie dodatku osłonowego – do 31 października 2022 roku;
  • pomoc w formie dodatku węglowego i dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (rodzaj źródła: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy, rodzaj paliwa: pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) – do 30 listopada 2022 roku.

Ubiegając się o wsparcie, należy pamiętać, że zasiłki/ dodatki przyznaje się:

  • w trybie ciągłym lub w określonym czasie (w zależności od rodzaju wsparcia);
  • na wniosek osoby zainteresowanej (osób zainteresowanych).

Zasiłki/ dodatki mogą być opodatkowane.

Wnioski o pomoc składa się w formie pisemnej lub elektronicznej, według obowiązującego wzoru wniosku. Złożenie wniosku w formie elektronicznej może wymagać podpisu elektronicznego, zaufanego lub kwalifikowanego oraz dostępu do ePUAP.

Informacje przedstawione we wniosku o wsparcie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski o wsparcie rozpatruje się, co do zasady, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień ich złożenia.

Należy mieć na uwadze, że przepisy regulujące przyznanie wsparcia mogą być aktualizowane. Dlatego w momencie ubiegania się o pomoc, a także w razie pytań i wątpliwości warto zapoznać się z aktualnymi aktami prawnymi i/lub informacjami na stronach BIP urzędów gmin i/lub skontaktować się z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i/lub urzędem gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

W dalszej części poradnika scharakteryzowane zostały instrumenty wsparcia wg stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2022 roku. W opracowaniu pominięto te dodatki, o które nie można już wnioskować. Osoby zainteresowane dodatkiem węglowym czy dodatkami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (np. pellet) mogą korzystać z poradników Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które są dostępne na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy, https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-na-inne-zrodla-ciepla.

*****

Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej i nie może być użyte dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. To wydanie drugie, zaktualizowane, poradnika o tym samym tytule.

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!