Zmiany klimatyczne: zagrożenie dla dobrobytu ludzi i zdrowia planety

ICPP

Raport IPCC . Grupa Robocza II Szóste sprawozdanie z oceny (najnowsze).

Podjęcie działań już teraz może zabezpieczyć naszą przyszłość

BERLIN, 28 lutego – Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka powodują niebezpieczne i rozległe zakłócenia w przyrodzie i wpływają na życie miliardów ludzi na całym świecie, pomimo wysiłków podejmowanych w celu zmniejszenia ryzyka. W najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który został dziś opublikowany, naukowcy stwierdzili, że najbardziej ucierpią ludzie i ekosystemy najmniej zdolne do radzenia sobie z tym problemem.

Ten raport jest tragicznym ostrzeżeniem o konsekwencjach braku działania” – powiedział Hoesung Lee, przewodniczący IPCC.

Pokazuje on, że zmiany klimatu stanowią poważne i narastające zagrożenie dla naszego dobrobytu i zdrowej planety. Nasze dzisiejsze działania wpłyną na sposób, w jaki ludzie przystosują się i przyroda zareaguje na rosnące zagrożenia klimatyczne.”

Świat stoi w obliczu wielu zagrożeń klimatycznych, których nie da się uniknąć w ciągu najbliższych dwóch dekad przy globalnym ociepleniu o 1,5°C (2,7°F). Nawet chwilowe przekroczenie tego poziomu ocieplenia spowoduje dodatkowe poważne skutki, a niektóre z nich będą nieodwracalne. Wzrośnie ryzyko dla społeczeństwa, w tym dla infrastruktury i nisko położonych osad przybrzeżnych.

Podsumowanie dla decydentów politycznych raportu Grupy Roboczej II IPCC, Zmiany klimatu 2022: Wpływ, adaptacja i podatność, zostało zatwierdzone w niedzielę 27 lutego 2022 r. przez 195 rządów członkowskich IPCC w drodze wirtualnej sesji zatwierdzającej, która trwała dwa tygodnie, począwszy od 14 lutego.

 

Potrzeba pilnych działań, aby sprostać rosnącym zagrożeniom

Nasilające się fale upałów, susze i powodzie już teraz przekraczają progi tolerancji roślin i zwierząt, powodując masową śmiertelność gatunków takich jak drzewa i koralowce. Te ekstremalne zjawiska pogodowe występują jednocześnie, powodując kaskadowe skutki, z którymi coraz trudniej sobie poradzić. Naraziły one miliony ludzi na dotkliwy brak bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, zwłaszcza w Afryce, Azji, Ameryce Środkowej i Południowej, na małych wyspach i w Arktyce.

Aby uniknąć coraz większych strat w ludziach, różnorodności biologicznej i infrastrukturze, konieczne jest podjęcie ambitnych, przyspieszonych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, przy jednoczesnej szybkiej i głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jak dotąd postęp w zakresie adaptacji jest nierównomierny i – jak wynika z nowego raportu – istnieją coraz większe rozbieżności między podjętymi działaniami a tym, co jest potrzebne, aby sprostać rosnącemu ryzyku. Różnice te są największe wśród społeczeństw o niższych dochodach.

Raport Grupy Roboczej II stanowi drugą część Szóstego Raportu Oceniającego IPCC (AR6), który zostanie ukończony w tym roku.

W raporcie tym uznano współzależność klimatu, różnorodności biologicznej i ludzi, a także w większym stopniu niż we wcześniejszych ocenach IPCC zintegrowano nauki przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne” – powiedział Hoesung Lee.

 

Podkreśla on pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych i bardziej ambitnych działań w celu przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym. Półśrodki nie są już rozwiązaniem”.

Ochrona i wzmacnianie przyrody jest kluczem do zapewnienia przyszłości nadającej się do życia

Istnieją możliwości dostosowania się do zmieniającego się klimatu. Niniejszy raport dostarcza nowych spostrzeżeń na temat potencjału przyrody nie tylko w zakresie ograniczania zagrożeń klimatycznych, ale także poprawy jakości życia ludzi.

Zdrowe ekosystemy są bardziej odporne na zmiany klimatu i zapewniają potrzeby o kluczowym znaczeniu dla życia, takie jak żywność i czysta woda” – powiedział Hans-Otto Pörtner, współprzewodniczący grupy roboczej II IPCC.

Przywracając zdegradowane ekosystemy oraz skutecznie i sprawiedliwie chroniąc 30-50% ziemskich siedlisk lądowych, słodkowodnych i oceanicznych, społeczeństwo może skorzystać ze zdolności przyrody do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla, a my możemy przyspieszyć postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale niezbędne jest odpowiednie finansowanie i wsparcie polityczne.”

Naukowcy zwracają uwagę, że zmiany klimatyczne wchodzą w interakcje z globalnymi trendami, takimi jak niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, rosnąca urbanizacja, nierówności społeczne, straty i szkody spowodowane zdarzeniami ekstremalnymi i pandemią, zagrażając przyszłemu rozwojowi.

Nasza ocena wyraźnie pokazuje, że stawienie czoła tym różnorodnym wyzwaniom wymaga współpracy wszystkich – rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego – w celu nadania priorytetu ograniczaniu ryzyka, a także równości i sprawiedliwości w procesie podejmowania decyzji i inwestowania” – powiedziała Debra Roberts, współprzewodnicząca grupy roboczej II IPCC.

W ten sposób można pogodzić różne interesy, wartości i światopoglądy. Dzięki połączeniu wiedzy naukowej i technologicznej z wiedzą rdzennych mieszkańców i wiedzą lokalną, rozwiązania będą bardziej skuteczne. Niepowodzenie w osiągnięciu odpornego na klimat i zrównoważonego rozwoju będzie skutkować nieoptymalną przyszłością dla ludzi i przyrody.”

 

Miasta: Punkty zapalne skutków i zagrożeń, ale także kluczowy element rozwiązań

W niniejszym raporcie przedstawiono szczegółową ocenę wpływu zmian klimatu, zagrożeń i adaptacji w miastach, w których mieszka ponad połowa ludności świata. Zdrowie, życie i środki do życia ludzi, jak również mienie i infrastruktura krytyczna, w tym systemy energetyczne i transportowe, są coraz bardziej narażone na negatywne skutki zagrożeń związanych z falami upałów, burzami, suszami i powodziami, jak również ze zmianami zachodzącymi powoli, w tym podnoszeniem się poziomu morza.

Rosnąca urbanizacja i zmiany klimatyczne stwarzają złożone zagrożenia, zwłaszcza dla miast, w których już teraz obserwuje się źle zaplanowany rozwój miast, wysoki poziom ubóstwa i bezrobocia oraz brak podstawowych usług” – powiedziała Debra Roberts.

Miasta stwarzają jednak również możliwości działań na rzecz klimatu – ekologiczne budynki, niezawodne dostawy czystej wody i energii odnawialnej oraz zrównoważone systemy transportowe łączące obszary miejskie i wiejskie mogą prowadzić do bardziej integracyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że adaptacja spowodowała niezamierzone skutki, na przykład zniszczyła przyrodę, naraziła życie ludzi lub zwiększyła emisję gazów cieplarnianych. Można tego uniknąć, angażując wszystkich w planowanie, zwracając uwagę na równość i sprawiedliwość oraz wykorzystując wiedzę rdzennych mieszkańców i wiedzę lokalną.

 

Coraz mniej czasu na działanie

Zmiany klimatu są wyzwaniem globalnym, które wymaga rozwiązań lokalnych, dlatego też wkład Grupy Roboczej II do Szóstego Raportu Oceniającego IPCC (AR6) zawiera obszerne informacje regionalne umożliwiające rozwój odporny na zmiany klimatu.

W raporcie wyraźnie stwierdzono, że rozwój odporny na zmiany klimatu stanowi wyzwanie już przy obecnym poziomie ocieplenia. Stanie się on jeszcze bardziej ograniczony, jeśli globalne ocieplenie przekroczy 1,5°C (2,7°F). W niektórych regionach będzie to niemożliwe, jeśli globalne ocieplenie przekroczy 2°C (3,6°F). Ten kluczowy wniosek podkreśla pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz klimatu, koncentrujących się na równości i sprawiedliwości. Odpowiednie finansowanie, transfer technologii, zaangażowanie polityczne i partnerstwo prowadzą do skuteczniejszej adaptacji do zmian klimatu i redukcji emisji.

Dowody naukowe są jednoznaczne: zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla dobrobytu ludzi i zdrowia planety. Jakiekolwiek dalsze opóźnienia we wspólnych działaniach na skalę światową spowodują, że stracimy krótki i szybko kończący się okres, w którym możemy zapewnić sobie przyszłość nadającą się do życia” – powiedział Hans-Otto Pörtner.

 

Raport Grupy Roboczej II analizuje wpływ zmian klimatu na przyrodę i ludzi na całym świecie. Analizuje on przyszłe skutki przy różnych poziomach ocieplenia i wynikające z nich zagrożenia, a także proponuje opcje wzmocnienia odporności przyrody i społeczeństwa na zachodzące zmiany klimatu, walki z głodem, ubóstwem i nierównościami oraz utrzymania Ziemi jako miejsca, w którym warto żyć – zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

W swoim najnowszym raporcie Grupa Robocza II wprowadza kilka nowych elementów: Jednym z nich jest specjalna sekcja poświęcona wpływowi zmian klimatu, zagrożeniom i możliwościom działania dla miast i osiedli nadmorskich, lasów tropikalnych, gór, obszarów o dużej różnorodności biologicznej, terenów suchych i pustyń, regionu śródziemnomorskiego oraz regionów polarnych. Kolejną inicjatywą jest atlas, w którym przedstawione zostaną dane i ustalenia dotyczące obserwowanych i przewidywanych skutków zmian klimatu oraz zagrożeń w skali globalnej i regionalnej, co zapewni decydentom jeszcze lepszy wgląd w sytuację.

Podsumowanie dla decydentów politycznych wkładu Grupy Roboczej II do Szóstego Raportu Oceniającego (AR6) oraz dodatkowe materiały i informacje są dostępne na stronie https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.

Uwaga: Raport, którego wydanie pierwotnie planowano na wrzesień 2021 r., został opóźniony o kilka miesięcy z powodu pandemii COVID-19, ponieważ prace w środowisku naukowym, w tym w IPCC, przesunęły się w czasie. IPCC już po raz drugi przeprowadził wirtualną sesję zatwierdzającą dla jednego ze swoich raportów.

 

II Grupa Robocza AR6 w liczbach

270 autorów z 67 krajów

– 47 – autorzy koordynujący

– 184 – autorzy wiodący

– 39 – redaktorów przeglądowych

plus

– 675 autorów współtworzących

Ponad 34 000 cytowanych odniesień

Łącznie 62 418 komentarzy ekspertów i recenzentów rządowych

 

 

O IPCC

Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) jest organem ONZ zajmującym się oceną nauki związanej ze zmianami klimatu. Został on powołany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) w 1988 roku w celu dostarczania przywódcom politycznym okresowych ocen naukowych dotyczących zmian klimatu, ich skutków i zagrożeń, a także przedstawiania strategii adaptacyjnych i łagodzących. W tym samym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaaprobowało działania WMO i UNEP polegające na wspólnym powołaniu IPCC. W jego skład wchodzi 195 państw członkowskich.

W prace IPCC zaangażowane są tysiące osób z całego świata. Przy opracowywaniu raportów oceniających naukowcy IPCC poświęcają swój czas na ocenę tysięcy prac naukowych publikowanych każdego roku w celu przedstawienia kompleksowego podsumowania wiedzy na temat czynników powodujących zmiany klimatu, ich skutków i przyszłych zagrożeń, a także sposobów adaptacji i łagodzenia tych zagrożeń.

IPCC składa się z trzech grup roboczych: Grupa Robocza I, zajmująca się fizycznymi podstawami naukowymi zmian klimatu; Grupa Robocza II, zajmująca się skutkami, adaptacją i wrażliwością; oraz Grupa Robocza III, zajmująca się łagodzeniem zmian klimatu. W ramach IPCC działa również grupa zadaniowa ds. krajowych inwentaryzacji gazów cieplarnianych, która opracowuje metodologie pomiaru emisji i pochłaniania gazów. W ramach IPCC Grupa Zadaniowa ds. Wsparcia Danych dla Ocen Zmian Klimatu (TG-Data) zapewnia wytyczne dla Centrum Dystrybucji Danych (DDC) w zakresie przechowywania, śledzenia, stabilności, dostępności i przejrzystości danych i scenariuszy związanych z raportami IPCC.

Oceny IPCC dostarczają rządom wszystkich szczebli informacji naukowych, które mogą być wykorzystywane do opracowywania polityki klimatycznej. Oceny IPCC stanowią kluczowy wkład w międzynarodowe negocjacje dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Raporty IPCC są sporządzane i weryfikowane w kilku etapach, co gwarantuje ich obiektywność i przejrzystość. Raport oceniający IPCC składa się z wkładów trzech grup roboczych oraz Raportu Syntetycznego. Raport podsumowujący łączy w sobie wnioski z trzech raportów grup roboczych oraz wszelkich raportów specjalnych przygotowanych w danym cyklu oceny.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

 

Źródło: https://www.ipcc.ch

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!