Szacowanie szkód bobrowych

bobry

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany procedur dotyczących szacowania szkód bobrowych, Minister Środowiska przekazał poniższe informacje.

Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochronq gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645). Natomiast przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) nie mają zastosowania przy procedowaniu wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry.

Podkreślono, że wniosek o odszkodowanie za szkodę musi zawierać informacje, o których mowa '„v 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową oraz załączniki wskazane w 2 ust. 5 ww. rozporządzenia, są to m.in.:

  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, lub
  • kopia dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu, lub
  • oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie.

Resort środowiska dodał, iż żądanie przedłożenia innych dokumentów niż tych wymienionych w rozporządzeniu, w tym np. oświadczenia o aktualności załączonego dokumentu nie jest wymogiem obligatoryjnym, wobec tego na podstawie 2 ust. 7 rozporządzenia, nie może być wymagane przez organ odpowiadający za szacowanie szkód.

Odnośnie terminu dostarczania dokumentów potwierdzających prawo własności poinformowano, że niniejsza kwestia również została określona w rozporządzaniu. Co do zasady kompletny wniosek wraz ze wszystkimi „’maganymi dokumentami określonymi w rozporządzeniu musi zostać złożony do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska po stwierdzeniu szkody. Jeżeli wniosek zawiera braki lub do wniosku nie dołączono dokumentów określonych 'tv ust. 5 rozporządzenia, właściwy organ wzywa poszkodowanego do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania i poucza o skutkach nieuzupełnienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia wniosku przez poszkodowanego pozostawia się go bez rozpoznania.

Poinformowano także, że rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek od ogólnej zasady dotyczącej terminu przekazania wymaganych dokumentów. Jedynie w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie. W przypadku wniosku złożonego telefonicznie, o którym mowa w 2 ust. 2, dokumenty, o których mowa w ust. 5, przekazuje się podczas oględzin szko

W kwestii podjęcia stosownych kroków legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia w zakresie, o którym mowa powyżej, Minister Środowiska poinformował, że w ocenie resortu zmiana obecnego stanu prawnego nie jest zasadna.

Źródło: http://www.krir.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!