Co robić gdy przejdzie woda?

Rozdział jest fragmentem poradnika Fundacji Wspomagania Wsi dla gmin zagrożonych powodzią pt. „WODA dobrodziejstwo czy klęska”

Poniżej prezentujemy podstawowe zasady postępowania po powodzi.

JAK POZBYĆ SIĘ WODY Z ZALANEJ PIWNICY:

Nie należy:

 • Usuwać wody z piwnicy, jeżeli jej poziom w gruncie jest tak wysoki, jak w za­lanych pomieszczeniach lub wyższy,;
 • Wypompowywać wielokrotnie ciągle napływającej wody;
 • Obniżać poziomu wody szybciej niż 2-3 cm na godzinę;
 • Przed rozpoczęciem wypompowywania wody należy ustalić źródło jej pocho­dzenia i miejsce napływu;
 • Jeżeli woda w piwnicach pochodzi z gruntu, nie wolno jej usuwać, jeśli po­ziom w gruncie jest wyższy od poziomu w piwnicy;
 • Jeżeli woda dostaje się do pomieszczeń z góry, w czasie przejścia fali powo­dziowej, należy ją spompować, uwzględniając zalecenia, że pompujemy tylko raz i tylko w przypadku, gdy poziom wody w gruncie za ścianą jest niższy lub co najwyżej równy poziomowi posadzki zalanej piwnicy;
 • Jeżeli woda dostała się do piwnicy z przewodów kanalizacyjnych, usuwanie jej można rozpocząć po zamknięciu przewodów odprowadzających;
 • Jeżeli zaobserwowano pojawienie się pęknięć ścian budynków, wystąpienie osiadań i odchyleń od pionu, nie wolno pompować wody z piwnic ani w spo­sób pospieszny osuszać.

SUSZENIE BUDYNKU:

(Pierwsze działania po powodzi)

 • Pootwierać okna i drzwi w celu przewietrzania mieszkania (wentylacja przez przewody wentylacyjne w okresie lata jest mało skuteczna);
 • Pootwierać okienka w piwnicach;
 • Meble poodsuwać od ścian na odległość co najmniej 20 cm i podnieść mini­mum na 5 cm od podłogi;
 • Uruchomić ogrzewanie, jeżeli to jest możliwe, lub specjalne agregaty (stoso­wane przez przedsiębiorstwa budowlane przy robotach zimowych);
 • Z pomieszczeń usunąć elementy wykończeniowe, które uległy uszkodzeniu oraz które mogą ulegać korozji biologicznej lub utrudniają wysychanie (np. podłogi, wykładziny, tapety, boazerie, płytki ceramiczne mocowane np. na klej…).

ZAPOBIEGANE ROZWOJOWI GRZYBÓW I PLEŚNI:

(Po wysuszeniu lub podsuszeniu)

 • Ściany i sufity odkazić mlekiem wapiennym z wapna palonego i malować farbami również z wapna palonego;
 • Stropy drewniane pozbawić nawierzchni drewnianych i drewnopochodnych łącznie z materiałem podkładowym i ociepleniem, legary podłogowe wysu­szyć, a następnie zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym do ochrony drew­na przed zagrzybieniem (zgodnie z instrukcją), nowe elementy powinny być również impregnowane jak legary;
 • Stropy betonowe należy pozbawić warstw podłogowych (ocieplenia, parkie­tu, posadzki…) wysuszyć, odkazić mlekiem wapiennym z wapna palonego (nową podłogę można zacząć układać po całkowitym wyschnięciu stropu).

NIE WOLNO:

 • Włączać napięcia do sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie wykonana ocena stanu instalacji i urządzeń elektrycznych przez służby energetyczne;
 • Włączać samodzielnie dopływu gazu do budynku, dopóki instalacja wraz z urządzeniami nie zostanie sprawdzona przez odpowiednie służby technicz­ne Zakładu Gazowniczego.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!