Gospodarka odpadami na terenie gminy Czorsztyn. Rozmowa z Krystyną Bednarczyk z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach

repository_MNWY_3mini

Piotr Subotkiewicz: Jaka jest wysokość opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów w ramach systemu odbioru odpadów, który obecnie działa w gminie?

Krystyna Bednarczyk: Mieszkańcy gminy Czorsztyn ponoszą opłaty w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych, niesegregowanych zebranych z nieruchomości położonych na terenie gminy w wysokości 11,12 zł netto miesięcznie.

Czy opłaty dla mieszkańców są zryczałtowane, czy są zależne od ilości segregowanych odpadów?

Ustalona stawka obejmuje odbiór jednego worka lub pojemnika na odpady stałe, niesegregowane o pojemności 110 litrów.
Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców jest bezpłatny. Mieszkańcy otrzymują worki do gromadzenia odpadów segregowanych. Odpady te wywożone są na składowiska za odpłatnością lub sprzedawane firmom recyklingowym. (W załączniku przykład stosowanych worków ).

Ze względu na dużą konkurencyjność na rynku w zakresie skupu odpadów segregowanych przychody zakładu różnie się kształtują. Np. cena 1 tony opakowań z tworzyw sztucznych wynosi 50,00 zł , szkła – 60,00zł. Opony są odbierane przez firmę recyklingową nieodpłatnie, za zużyte urządzenia elektryczne zakład otrzymuje – 400,00 – 500,00 zł za tonę.

W każdej z organizowanych akcji współuczestniczy zakład, rozdając worki, rękawice
oraz zapewniając bezpłatny odbiór zebranych odpadów i transport na składowisko.

Czy wszyscy mieszkańcy gminy podlegają temu systemowi?(cały teren gminy)

Zbiórką odpadów stałych komunalnych objęci są wszyscy mieszkańcy gminy. Do odbioru odpadów z miejsc trudnodostępnych używany jest ciągnik Zetor z przyczepą.

Gmina od wielu lat wzorcowo organizuje odbiór odpadów we współpracy z  Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach. Czy mogłaby Pani powiedzieć na jakich zasadach działa zakład i jakie wykonuje zadania, opócz odbioru odpadów od mieszkańców?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach jest samorządowym zakładem budżetowym, wykonuje zadania własne w zakresie:

  • utrzymania i zaopatrzenia w wodę,
  • utrzymania czystości i porządku,
  • utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.


Mieszkańcy otrzymują ulotki z całorocznym harmonogramem odbioru odpadów.

Proces segregacji odpadów stałych wdrażany jest od 2002 r. Towarzyszą mu różnorodne działania informacyjne. Mieszkańcy otrzymują ulotki z całorocznym harmonogramem odbioru odpadów. Ogłaszane są apele np.„Żądasz czystości zachowaj ją sam”, „Posłuchaj mej rady, segreguj odpady, bo Twoje działanie przykładem się stanie, odpady segregujesz wioskę czystą zyskujesz”. Informacje na ten temat publikowane są na plakatach wieszanych na gminnych tablicach ogłoszeń, w Gminnym Biuletynie Informacyjnym i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl.

Ponadto przy placach zabaw, parkingach i przystankach tworzone są pasy zieleni, obiekty małej architektury z fontanną oraz kwietniki, przy których stawiane są ławki i kosze uliczne. Również likwidowane są dzikie wysypiska śmieci.


Zakład Gospodarki Komunalnej rozdaje worki mieszkańcom gminy. 

Zakład wielokrotnie był nagradzany za swoją działalność. Jakie to były nagrody i skąd się wzięły takie znakomite wyniki gminy i zakładu?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach uczestniczył w małopolskim konkursie pt.”Szklana Statuetka” oraz „Srebna puszka”, otrzymując dyplomy. W 2007 r. zakład uzyskał honorowy tytuł „Najbardziej proekologiczna Społeczność Małopolski 2007” otrzymując dyplom i szklany puchar. W 2011 r. Gmina Czorsztyn otrzymała dyplom za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Gmina lider selektywnej zbiórki 2010 – 2011”


Zakład uzyskał honorowy tytuł „Najbardziej proekologiczna Społeczność
Małopolski 2007” otrzymując dyplom i szklany puchar.

Tak dobre wyniki można zawdzięczać zaangażowaniu się całego społeczeństwa w ochronę środowiska.Te nagrody to również efekt akcji promocyjnych i informacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży. W szkołach organizowane są konkursy i prelekcje. Corocznie dzieci i młodzież uczestniczą w sprzątaniu gminy. W każdej z zorganizowanych akcji współuczestniczy zakład, rozdając worki, rękawice oraz zapewniając bezpłatny odbiór zebranych odpadów i transport na składowisko. W organizowanych przez zakład konkursach dotyczących tej tematyki rozdawane były wartościowe nagrody, mające na celu zachęcenie młodego pokolenia do segregacji odpadów. Nagrodami były rowery, aparaty fotograficzne, koszulki, pendrive, różnego rodzaju gadżety, książki i słodycze a szkoły otrzymały kolorowe kontenery o poj. 1100 litrów. W kwietniu 2012 r. podczas sprzątania gminy dzieci i młodzież otrzymały czekoladowe batoniki. Akcja przebiegała pod hasłem „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Celem tej akcji była umiejętność radzenia sobie ze zwykłymi śmieciami, w różnych sytuacjach.


W organizowanych przez zakład konkursach dotyczących tej tematyki rozdawane były
wartościowe nagrody, mające na celu zachęcenie młodego pokolenia do segregacji odpadów.

Czy w tej chwili działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach przynosi zyski, czy jest deficytowa?

Przychody ze sprzedaży odpadów segregowanych częściowo pokrywają koszty ich wywozu na składowisko. Gmina Czorsztyn jest gminą turystyczną o bogatych walorach krajobrazowych. Dopłata z budżetu gminy przeznaczona jest głównie na utrzymanie miejsc publicznych, sprzątanie rowów i poboczy oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.

W jaki sposób wpłynie na państwa system obecna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Wprowadzenie nowych przepisów, dotyczących organizacji odbioru odpadów spowoduje zmianę formy organizacyjno-prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej, działającego obecnie jako zakład budżetowy. Nie przewidujemy korzyści, które wiążą się z wprowadzeniem nowych przepisów.

Dziękuję za rozmowę.

 

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!