Retencja na obszarach wiejskich – nabór 2020-2021

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi.

 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na wsi

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 22.07.2020 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – retencja na wsi

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

 • Budżet naboru

50 mln zł.

 • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie do 70 % kosztów kwalifikowanych.

 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.

Za obszary wiejskie zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętą w dniu 15.10.2019 r. przez Radę Ministrów uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Robert Markiewicz, nr tel.: 22 45 90 314

Z-ca Koordynatora programu: Andrzej Sidorski, nr tel.: 22 45 90 759

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_-_retencja_na_wsi.pdf – (726,29 KB) Regulamin naboru ciągłego – retencja na wsi

zalaczniki_do_wniosku_-_retencja_na_wsi.docx – (18,98 KB) Załączniki do wniosku – retencja na wsi

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.07.2021
Zakończenie wydarzenia: 17.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!