Program Wsparcia i Rozwoju Lig Amatorskich – nabór wniosków

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór wniosków na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa -zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości:  40 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25 – Kultura fizyczna na dany rok.

 

Zadania realizowane w ramach naboru

 1. Wspieranie rozwoju Lig Amatorskich na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.
 2. Wspieranie rozwoju amatorskich rozgrywek międzyszkolnych w ramach ligi.
 3. Wspieranie i rozwój amatorskiego współzawodnictwa, poprzez organizację ogólnopolskich ligowych turniejów/zawodów sportowych.
 4. Wspieranie wydarzeń dotyczących prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

 

Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach naboru mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2. Wnioski składane w ramach niniejszego naboru mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

3. Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

Cele i priorytety naboru

Główne cele

 • Wzmocnienie roli organizatorów amatorskiego współzawodnictwa na sportowej arenie.
 • Tworzenie warunków do sportowej rywalizacji amatorów.
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia.
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich.
 • Promocja aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu.

 

Priorytety

 • Wspieranie wydarzeń sportowych będących elementem amatorskiego współzawodnictwa.
 • Wspieranie tworzenia lig amatorskich.
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.
 • Promowanie kulturalnego kibicowania oraz propagowanie uczestnictwa w sporcie poprzez udział społeczności lokalnej w organizowanych przedsięwzięciach.
 • Promowanie idei „fair play”.
 • Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

 

Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków

1. Wniosek stanowią: formularz główny (wniosek), załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego (ewentualne załączniki nr 2 jednostkowe), załącznik nr 3 – Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • skan aktualnego statutu wnioskodawcy;
 • skan sprawozdania merytorycznego za 2022 rok;
 • skan sprawozdania finansowego za 2022 rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
 • skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny).

 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie .pdf lub .jpg i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, statut, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

W przypadku organizacji, która powstała w 2023 lub 2024 roku należy dołączyć wyciąg z ewidencji potwierdzający datę rejestracji oraz oświadczenie, że z uwagi na to, nie posiadają sprawozdań za 2022 rok.

W przypadku wniosków dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1. Każde z zadań jednostkowych musi zawierać wkład własny wnioskodawcy.

 

2. Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

 

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

 

4. Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 6 maja 2024 roku (do godziny 23:59).

5. Datą złożenia wniosku jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

6. Wnioski złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 7 czerwca 2024 r.

7. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu naborowym nie będą rozpatrywane.

8. Wnioski niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również wnioski dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.05.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.04.2024
Zakończenie wydarzenia: 07.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!