Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej – konkurs MEiN

Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082. ze zm.) poprzez dofinansowanie projektów współpracy w formie online lub tradycyjnej młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem.

Zadanie publiczne polega na podjęciu współpracy grupy młodzieży polskiej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z grupą rówieśników z ww. kraju partnera, w celu realizacji co najmniej jednego celu, spośród niżej wymienionych:

a. wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi,


b. poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań
młodych ludzi,


c. promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym,


d. aktywizowanie młodzieży i rozwijanie kompetencji miękkich (np. umiejętność pracy w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość).
oraz dodatkowo, dla projektów realizowanych z Izraelem:
a. poznawanie historii i kultury Żydów polskich,

b. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.


W trakcie realizacji zadania publicznego uczestnicy powinni wspólnie wypracować konkretny produkt. Może to być np. film, eksiążka, pokaz slajdów, quiz itp. Kierownicy zadania publicznego powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie warunków umożliwiających uczniom tworzenie ww. wspólnego produktu.

Możliwe jest planowanie zadania publicznego pod warunkiem znalezienia i wskazania partnera, który potwierdzi wolę realizacji takiego zadania. Ostateczne zasady realizacji zadania publicznego warunkowane będą stanem rozwoju pandemii COVID19 i obowiązujących w związku z nią restrykcji i obostrzeń. Wszelkie zmiany i modyfikacje projektu, włącznie z rezygnacją z jego realizacji, muszą być dokonywane w formie pisemnej.

Oczekiwane jest uwzględnianie w zadaniu publicznym młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem.

Oferty należy składać do 2 września 2022 r.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie.

Formularz oferty zamieszczony jest tutaj.

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line.

Informacje:

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament Współpracy Międzynarodowej, e-mail: sekretariat.dwm@mein.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 10.08.2022
Zakończenie wydarzenia: 15.12.2022
Miejsce wydarzenia: Polska i kraje Partnerstwa Wschodniego
Organizator: MEiN

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!