Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłasza otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej. Konkurs organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Cel
Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.

Formy wsparcia
Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach trzech priorytetów:

I. Wsparcie dla osób represjonowanych, które ze względu na sytuację w Białorusi lub Ukrainie potrzebują doraźnej pomocy:
m.in. prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc osobom represjonowanym m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym zakup leków, środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.

 II. Wsparcie dla think tanków i organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie oraz włączających się w działania rzecznicze na forum międzynarodowym

m.in. kampanie informacyjne (w tym badania, analizy i in.) na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie, skierowane do odbiorców w Polsce, UE, w Białorusi lub Ukrainie, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi lub Ukrainie, wsparcie dla białoruskich lub ukraińskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski, działania rzecznicze na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań rzeczniczych organizowanych w koalicji z organizacjami zagranicznymi, przygotowywanie raportów na temat łamania praw człowieka w Białorusi lub Ukrainie (np. dla ONZ), udział w spotkaniach międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi lub Ukrainy, litygacja strategiczna. 

III. Wsparcie działań na rzecz białoruskiej lub ukraińskiej diaspory w Polsce:  

m.in. wsparcie działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej lub ukraińskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.), adaptację kulturową oraz poprawę jakości życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów adaptacyjno-integracyjnych.

Zakres geograficzny Konkursu

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego lub ukraińskiego, których główne działania realizowane są na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski. 

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć jeden wniosek projektowy samodzielnie i jedną ofertę wspólną z inną organizacją/innymi organizacjami. 

Dopuszczane jest składanie ofert w partnerstwie także z organizacjami zagranicznymi. Formalnym wnioskodawcą w takim wypadku jest organizacja polska, która musi być uprawniona do udziału w Konkursie. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału może złożyć jeden wniosek na jeden priorytet główny. Dodatkowo podmiot może określić priorytet pomocniczy, jeśli projekt zakłada realizację działań przewidzianych w ramach jednego z dwóch pozostałych priorytetów.  

Wnioskodawca samodzielnie określa, jaka część budżetu (procentowo) zostanie przeznaczona na realizację działań, mieszczących się w priorytecie głównym i priorytecie pomocniczym. 

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Źródło: https://solidarityfund.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 13.03.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!