Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  ww. ustawy, tj.:

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– spółdzielnie socjalne,

 1. niepubliczne szkoły wyższe,
 2. publiczne szkoły wyższe [w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478)],
 3. instytuty badawcze [w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383)],
 4. jednostki samorządu terytorialnego [w rozumieniu: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), ustawy z dnia 5 czerwca
  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz.1668)].

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Materiały

Regulamin Konkursu

Załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_- Wytyczne​_dla​_oferentów​_Forum​_PL-Cz​_2022​

Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_IPU​_Forum​_PL-​_CZ​_2022.pdf 0.89MB

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.gov.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.11.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 15.12.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!