„Dostępny samorząd – granty”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0003/21 z dnia 8 września 2021 r.

Przedmiot naboru wniosków

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie ich w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).WnioskodawcyWnioskodawcami uprawnionymi do złożenia wniosku są jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy,
  • powiaty,
  • województwa.

Środki finansowe

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 81 500 000 zł, w tym dla małych grantów wynosi 52 000 000 zł, natomiast dla dużych grantów 29 500 000 zł. PFRON zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć w alokacji środków na małe i duże granty.
Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant).

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków w ramach naboru, zgodnie z postanowieniami ust. 3.3 lub 3.4 Regulaminu naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem projektyue.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje

Zasady dotyczące składania wniosków w naborze, kryteria oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne przyjętego uchwałą nr 15/2022 Zarządu PFRON z dnia 08 lutego 2022 r. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o naborze wniosków.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować do Punktów Kontaktowych PFRON wskazanych na stronie Kontakt – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl). Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl).

Źródło: https://www.pfron.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.04.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 21.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 22.04.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: PFRON

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!