Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Informacje o naborze

 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2024 r

Miejsce składania wniosków

Aby aplikować o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+)1, zgodnie z opublikowaną w SOWA EFS+ Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027

Sposób składania wniosków

za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+)

 

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnioną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie Beneficjentem projektu) może być wyłącznie –zgodnie z I kryterium dostępu – organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie z wykluczeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs nr FERS.04.12-IP.04-001/23 dotyczy projektów ukierunkowanych na realizację typu projektów FERS Budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego NGO do świadczenia usług publicznych. Projekty składane w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie powinny przyczynić się do realizacji celów Programu FERS, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego EFS+.CP4.K pn. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu będzie podlegał ocenie merytorycznej pod względem:

a) ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych w systemie 0-1,

b) ogólnych kryteriów horyzontalnych ocenianych w systemie 0-1,

c) ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo,

d) szczegółowych kryteriów dostępu ocenianych w systemie 0-1,

e) szczegółowych kryteriów premiujących ocenianych punktowo, przeprowadzanej na podstawie odpowiednich Kart oceny merytorycznej stanowiących Załączniki 2, 3 i 4 do Regulaminu wyboru projektu.

 

Finanse

 

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin wyboru projektów

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Reg wyboru projektów (PDF 405 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzor wniosku (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

zal nr 6 (DOCX 604 KB)

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.12.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!