Wsparcie na działania edukacyjno-informacyjne w obszarze odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym Typ FENX.01.04.6 Działania edukacyjno-informacyjne społeczeństwa w szczególności w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenia działań w gospodarce odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie:

  • Wnioski o dofinansowanie należy składać: jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl w terminie od 26.04.2024 r. (od godz. 18:00) do 28.06.2024 r. (do godz. 15:30). Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Za dzień wpływu wniosku uważa się termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
    w aplikacji CST2021 zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Wyboru Projektów („Regulamin”) i z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 6 ust. 14-16 Regulaminu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

1 – instytuty badawcze,

2 – jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,

3 – Polska Akademia Nauk,

4 – instytuty naukowe PAN,

5 – Polska Akademia Umiejętności,

6 – uczelnie wyższe,

7 – pozarządowe organizacje ekologiczne.

 

Przedmiot naboru:

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2). Wsparcie będzie przyznane działaniom edukacyjno-informacyjnym podnoszącym świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Projekty mają dotyczyć propagowania prośrodowiskowych wzorców konsumpcji, zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponownego użycia i naprawy przedmiotów, selektywnego zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkich działań w gospodarce odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Działania zaplanowane w ramach przedmiotowych projektów informacyjno-edukacyjnych nie mogą prowadzić do osiągnięcia zysku finansowego przez wnioskodawcę projektu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru:

20 000 000,00 PLN

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru:

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi:
500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi

3 000 000,00 PLN.

Projekty nie spełniające powyższych wymogów granicznych, w tym w wyniku ewentualnej weryfikacji dokonanej w toku oceny wniosku o dofinansowanie, nie mogą uzyskać wsparcia.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru:

Poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie 85,00 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Forma pomocy :

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Regulamin wyboru projektów oraz jego załączniki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Przy wykorzystaniu wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją użytkownika Aplikacji WOD2021.
  • Wzorów załączników i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru, w tym Regulamin, znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”.

Dane do kontaktu:

Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Elektroniczna skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP

E-mail: edukacja-odpady-fenx@nfosigw.gov.pl

 

Informacje dodatkowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3a, jest Instytucją Wdrażającą dla działania FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i działa na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Materiały


Wszystkie​_dokumenty​_dotyczące​_naboru.zip 6.82MB

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.06.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 26.04.2024
Zakończenie wydarzenia: 28.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!