Woda do spożycia – FENX.02.05. Nabór projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla działania FENX.02.05 Woda do spożycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór projektów w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia.

Nabór nr: FENX.02.05-IW.01-001/23

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją użytkownika aplikacji WOD2021 wnioski o dofinansowanie wnioskodawca, stanowiącą załącznik nr 4) do Regulaminu wyboru projektów.

Termin naboru

Nabór rozpoczął się 31 października 2023 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 31 stycznia 2024 r. o godz. 23.59.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie uznaje się za złożony, jeśli spełnia następujące warunki:

  • został złożony w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu wyboru projektów i posiada status „Przesłany” w aplikacji WOD2021,
  • został złożony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru projektów.

Przedmiot naboru

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów które dotyczą budowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mające na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§ 4 ust. 2) wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys. mieszkańców, przy czym rozbudowa infrastruktury (budowa stacji uzdatniania wody, ujęć wody, sieci wodociągowych) będzie dozwolona jedynie w sytuacji, gdy inwestycja dotyczy zaopatrzenia w wodę aglomeracji, ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgodnej z Dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (lub taka zgodność zostanie uzyskana w wyniku zakończenia realizowanych już przez beneficjenta projektów).

W przypadku realizacji inwestycji na obszarze więcej niż jednej gminy, warunek dotyczący minimalnej wielkości gminy uznaje się za spełniony, jeśli spełnia go co najmniej jedna gmina, której dotyczy inwestycja, przy czym budowana lub modernizowana infrastruktura w każdym przypadku musi służyć gminie o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys. mieszkańców. W przypadku zadań dotyczących sieci wodociągowych na terenach gmin mniejszych dopuszcza się budowę/modernizację jedynie sieci magistralnych. Warunek wskazujący, że zadania dotyczące rozbudowy infrastruktury muszą dotyczyć zaopatrzenia w wodę aglomeracji zgodnych z Dyrektywą 91/271/EWG, musi spełniać każda z gmin objętych projektem.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 300 000 000,00 PLN.

Minimalna lub maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach naboru

Aktualnie obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.02.05.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania FENX.02.05 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 70% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Załączniki

Regulamin wyboru projektów dla naboru stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEnIKS 2021-2027 i stanowią załącznik nr 1) do Regulaminu wyboru projektów.

Podział kryteriów na etapy oceny stanowi załącznik nr 2) do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorami załączników stanowi załącznik nr 3) do Regulaminu wyboru projektów.

Instrukcja wypełniania wniosku wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4) do Regulaminu wyboru projektów.

Listy sprawdzające do I etapu oceny stanowią załącznik nr 5a) do Regulaminu wyboru projektów.

Listy sprawdzające do II etapu oceny stanowią załącznik nr 5b) do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 6) do Regulaminu wyboru projektów.

Lista dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 7) do Regulaminu wyboru projektów.

Dodatkowe warunki dotyczące kwalifikowalności stanowią załącznik nr 8) do Regulaminu wyboru projektów.

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi załącznik nr 9) do Regulaminu wyboru projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów

muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją użytkownika aplikacji WOD2021 wnioski o dofinansowanie wnioskodawca,
  • wzorów załączników i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru, w tym Regulamin, znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”.

Dane do kontaktu

Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Elektroniczna skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP

E-mail: woda-pitna-feniks@nfosigw.gov.pl

Tel. 22 45 90 800

Informacje dodatkowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3a, jest Instytucją Wdrażającą dla działania FENX.02.05 Woda do spożycia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i działa na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Materiały

Dokumenty​_dotyczące​_naboru​_FENX0205-IW01-001​_23​_0211.zip

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 31.10.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!