Środki na podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: Typ projektu: IV Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych Numer naboru: FEPW.02.03-IW.01-003/23.

Krótki opis działania

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych lokalnych społeczności, m.in. przedsiębiorców, lokalnych liderów opinii, organizacji społecznych, gospodarczych, dzieci i młodzieży poprzez:

 • kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, potrzeb oraz metod ochrony przyrody, jak również korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz korzyści z objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo;
 • działania z zakresu budowania zdolności administracyjnej podmiotów realizujących zadania służące ochronie bioróżnorodności w celu sprawniejszego zarządzania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z czynną ochroną przyrody.

Kampanie informacyjno-promocyjne i działania edukacyjne będą realizowane z zachowaniem standardu cyfrowego i informacyjno-promocyjnego, z wykorzystaniem form i kanałów komunikacji, które są dopasowane do grupy docelowej i planowanych efektów.

 

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl w terminie: od 13.11.2023 r. (godz. 10.00) do 29.02.2024 r. (godz. 15:30).

 

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące podmioty:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe
 • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie
 • instytuty badawcze
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Polska Akademia Nauk
 • Instytuty naukowe PAN
 • Polska Akademia Umiejętności
 • parki narodowe.

Realizacja projektu musi odbywać się na  obszarze geograficznym Makroregionu Polski Wschodniej, a akcje objęte projektem muszą być skierowane do grup docelowych z Polski Wschodniej.

Makroregion Polski Wschodniej to obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionalna część mazowieckiego (tj. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski,
m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

 

Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR kosztów kwalifikowalnych projektu Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze
85% 12 500 000 PLN

Minimalna, maksymalna kwota dofinansowania dla projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:  

Minimalna kwota dofinansowania ≥  500 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania Brak

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w ramach działania jest udzielane w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

FEPW.02.03-IW.01-003/23

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

 

Kontakt / Masz pytania? 

Mail: edukacja-fepw@nfosigw.gov.pl

 

Informacje dodatkowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3a, jest Instytucją Wdrażającą dla działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 i działa na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

 

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru znajdują się poniżej w sekcji „Materiały”

Materiały


Wszystkie​_dokumenty​_dotyczące​_naboru.zip 4.97MB

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.11.2023
Zakończenie wydarzenia: 29.02.2024
Miejsce wydarzenia: Polska Wschodnia
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!