„Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” – nabór wniosków

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Zadania objęte dofinansowaniem:

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, wsparciem objęte są projekty promujące sport osób niepełnosprawnych, które do niezbędnego minimum ograniczają ewentualne kontakty bezpośrednie zarówno realizatorów przedmiotowych działań, jak i ich odbiorców, a co za tym idzie nie generują możliwości wystąpienia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii:

 1. kampanie outdoorowe, w tym wystawy plenerowe;
 2. kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych;
 3. różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;
 4. filmy i spoty promocyjne;
 5. transmisje telewizyjne i live streaming.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Finansowanie programu:

Źródłem finansowania Programu oraz kosztów jego obsługi są środki Funduszu Solidarnościowego,
w kwotach 2 mln zł na realizację zadań oraz 50 tys. zł na ich obsługę.

Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadań udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wyłącznie zadań realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Termin, miejsce i forma składania wniosków oraz termin ich rozpatrzenia:

Wnioski należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl, wraz z następującymi załącznikami:

 1. załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania – generowany w systemie AMODIT;
 2. załącznik nr 2 (zbiorczy i jednostkowy) – preliminarz rzeczowo-finansowy kosztów zadania (niezależnie od liczby zadań jednostkowych należy sporządzić zbiorczy i jednostkowy preliminarz rzeczowo-finansowy) – generowany w systemie AMODIT;
 3. załącznik nr 3 – preliminarz finansowy kosztów pośrednich – generowany w systemie AMODIT;
 4. regulamin określający zasady organizacji, naboru uczestników i realizacji zadania – załączony w formie pliku PDF lub Word;
 5. ramowe programy zadań jednostkowych, scenariusze, konspekty, projekty graficzne materiałów promocyjnych, itp. – załączone w formie pliku PDF lub Word;
 6. statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, załączone w formie skanu;
 7. aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, załączone w formie skanu;
 8. upoważnienia do podpisywania dokumentów – w przypadku wystawienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być załączone w formie skanu;
 9. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku z oryginałami wszystkich załączonych dokumentów, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, załączone w formie skanu.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji itp.

Wypełniony formularz wraz załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie AMODIT w terminie do 05.10.2021 r. Datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w systemie elektronicznym AMODIT.

Wnioski wraz z załącznikami wygenerowane, ale nie przesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 19.10.2021 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z treścią Programu Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.


Ewentualne pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod  numerami  tel. 22 244 31 29, 22 244 31 05.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.gov.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.10.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 21.09.2021
Zakończenie wydarzenia: 19.10.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!