Program Wspieramy Ukrainę – edycja jesienna 2023

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w Programie Wspieramy Ukrainę – edycja jesienna 2023. Celem Programu jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców w Polsce.

Konkurs grantowy skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami ukraińskimi i polskimi.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 4 października 2023 r. o godz. 12.00.

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 40.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek
Okres realizacji projektów: 1 listopada 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 4 października 2023 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED
Pula środków w konkursie: ok. 1 000 000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów najlepiej wpisujących się w cel Programu i poniższe obszary tematyczne.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, w szczególności dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w ukraińskim systemie edukacji, w trybie zdalnym;
 • organizacja zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • organizacja dla nauczycieli kursów o nauczaniu języka polskiego jako obcego;
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych;
 • działania integracyjne i wsparcie nauczycieli w prowadzeniu takich działań.

 

2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

 • organizacja różnych form edukacji oraz opieki;
 • organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
 • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i spędzania czasu dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania;
 • poprawa warunków oraz jakości zdalnego nauczania;
 • dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

Wymóg realizacji projektów wraz z ukraińskim partnerem.

3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, w szczególności:

 • organizacja wysokiej jakości nauki języka polskiego;
 • wsparcie prawno-informacyjne oraz organizacyjne m.in. doradztwo prawne, zawodowe, obywatelskie, z zakresu usług publicznych;
 • organizacja wsparcia psychologicznego.

 

4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie, w tym w szczególności:

 • środowisk, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców wewnętrznych np. poprzez działania zmierzające do zachowania spójności społecznej;
 • wsparcie partnerstw, których wspólne działania przyczynią się do zabezpieczenia społecznych potrzeb społeczności wychodzących poza bieżące potrzeby humanitarne, w szczególności na terenach silnie dotkniętych działaniami wojennymi.

 Wymóg realizacji projektów wraz z ukraińskim partnerem.

5. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:

 • kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie  lokalnym;
 • działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).

 

6. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie  konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna).

W uzasadnionych przypadkach, w wnioskodawca może przeznaczyć do 20% wartości dotacji  na tzw. Społeczne działania kompensacyjne, czyli działania kierowane do społeczności przyjmującej a mające na celu przeciwdziałanie napięciom społecznym.

Priorytetowo w konkursie będą traktowane projekty realizowane w małych miejscowościach i na terenach wiejskich oraz te adresowane do szczególnie wrażliwych grup w obrębie grupy uchodźczej.

Składanie wniosków

 • Wnioski można składać wyłącznie w generatorze wniosków FED pod adresem: www.dzialamy.fed.org.pl
 • Nabór do konkursu trwa od 14 września do 4 października 2023 r.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 3 listopada 2023 r.

Poniżej udostępniamy wzór wniosku do roboczego uzupełnienia. Skuteczne złożenie wniosków odbywa się wyłącznie w generatorze wskazanym pod powyższym linkiem.

wzór formularza wniosku

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków:

Regulamin konkursu

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424
Martyna Bogaczyk tel. +48 601 458 653

E-mail: ukraina@fed.org.pl 

UWAGA:

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne o konkursie oraz webinaria z osobami eksperckimi (online) wspierające proces przygotowania wniosków. Na spotkania obowiązują zapisy. Rejestracja i harmonogram.

zakres tematyczny webinariów tematycznych:

 • działania związane z organizacją kursów języka polskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • działania integracyjne i wsparcie nauczycieli w tym zakresie
 • społeczne działania kompensacyjne.

Źródło: https://fed.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.10.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 04.10.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!