Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizacje następujących typów projektów:

– Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
– Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku, w tym upamiętnienie tych miejsc;
– Działania edukacyjne;
– Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
– Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
– inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

W Programie Grantowym mogą wziąć udział podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:

– Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
– Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
– Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
– Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji;
– Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo–wychowawcze;
– Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego.

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 30 czerwca 2025 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 12.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 250 000 zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie Witkac.

Nabór wniosków do konkursu trwa do 24 marca 2024 r. godz. 23:59.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: do 30 kwietnia 2024 r.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Programu Grantowego dostępnego w zakładce Regulamin.

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest dzięki środkom własnym Stowarzyszenia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do zapoznania się z FAQ dostępnymi na stronie, a także do kontaktu poprzez adres e-mail: biuro@szih.org.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30-15:30.

Źródło: https://szih.org.pl/program-grantowy

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.03.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 24.02.2024
Zakończenie wydarzenia: 24.03.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!