Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy

do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wnioski można składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
 2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku na skrzynkę:

pomoc.Ukrainie@pfron.org.pl

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym.

Finansowaniem mogą być objęte koszty poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania (z tym że nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia niniejszego naboru) do dnia zakończenia realizacji zadania (z tym że nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku).

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Definicja „Beneficjenta programu” zawarta została w Rozdziale Pierwszym procedur realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania – nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

Rodzaj zadania, którego może dotyczyć wniosek składany w ramach naboru trzeciego

 1. W ramach niniejszego naboru wniosków może zostać zgłoszone zadanie, którego celem jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej Beneficjentów programu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zwane dalej „zadaniem”.
 2. Wnioski zgłaszane w ramach niniejszego naboru mogą obejmować realizację zadania na terenie każdego z 16 województw.
 3. Wnioski mogą być realizowane również w formule partnerskiej. Ponadto, dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny.
 4. Z realizacji zadania mogą korzystać wyłącznie Beneficjenci programu, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (w przypadku kobiet od 16 do 60 roku życia, w przypadku mężczyzn od 16 do 65 roku życia).
 5. Beneficjentami programu nie mogą być osoby, które na dzień przystąpienia do zadania są zatrudnione.
 6. Realizacja zadania dla Beneficjentów programu polega w szczególności na:
  1. przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD), tj. planu aktywności Beneficjenta programu na nabycie bądź podniesienie kompetencji oraz zmianę jego sytuacji zawodowej, która umożliwi osiągnięcie założonych celów. Z IPD, przygotowanego na podstawie diagnozy, musi wynikać jakie są potrzeby rehabilitacyjne Beneficjenta programu, jakie powinny zostać wobec niego podjęte działania oraz jakie efekty (rezultaty) zostaną osiągnięte w wyniku zastosowanych działań;
  2. zapewnieniu usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski i tłumacza języka migowego;
  3. prowadzeniu doradztwa zawodowego, specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu Beneficjentów programu;
  4. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia – aktywizujących zawodowo Beneficjentów programu;
  5. organizowaniu staży zawodowych;
  6. poradnictwie prawnym w zakresie przysługujących praw i obowiązków w kontekście podjęcia aktywności zawodowej;
  7. wsparciu psychologicznym mającym na celu podniesienie poczucia własnej wartości, wzrost umiejętności psychospołecznych, wzrost motywacji do poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia;
  8. wsparciu trenera pracy poprzez:
   1. znalezienie właściwego stanowiska stażowego lub stanowiska pracy;
   2. pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do odbycia stażu zawodowego lub do zatrudnienia;
   3. asystowanie podczas przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na staż zawodowy lub do pracy;
   4. przyuczenie Beneficjenta programu do wykonywania ustalonych dla niego zadań zawodowych na jego stanowisku w zakładzie pracy (także w ramach stażu);
   5. asystowanie Beneficjentowi programu przy jego pracy przez określony czas aż do momentu uzyskania pełnej samodzielności zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy (także w ramach stażu);
   6. monitorowanie pracy Beneficjenta programu (w formie okresowych kontaktów z pracodawcą i pracownikiem) oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów (także w ramach stażu).
 7. Wsparcie związane z realizacją zadania może być świadczone nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku, z tym że minimalny okres realizacji zadania musi wynosić co najmniej 4 miesiące
 8. Podczas realizacji zadania Wnioskodawca musi zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej na warunkach określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli Wnioskodawca nie będzie w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami na warunkach, o których mowa powyżej, zobowiązany będzie zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny (może on polegać w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)
 9. Wnioskodawca zapewnia niezbędne materiały informacyjne tłumaczone na język ukraiński lub rosyjski.
 10. Wnioskodawca prowadzi ewidencję Beneficjentów programu oraz ewidencję udzielonego im wsparcia w ramach zadania.
 11. Średni dobowy koszt objęcia wsparciem Beneficjenta programu w ramach realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 200 złotych Koszty stypendium stażowego oraz stypendium szkoleniowego nie mogą przekraczać stawek określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 12. Finansowane mogą być koszty związane z zapewnieniem wsparcia Beneficjentom programu poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania (z tym że nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia niniejszego naboru).
 13. Koszty realizacji zadania (merytoryczne oraz administracyjne) rozliczane są ryczałtem, którego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób objętych wsparciem (Beneficjentów programu) oraz dni świadczenia wsparcia
 14. Umowa na realizację zadania zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z możliwością wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie (zasada dotyczy obu stron umowy).

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.pfron.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.07.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!