Nabór wniosków w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację następujących typów projektów:

 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc;
 • Edukacyjne;
 • Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
 • inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.

W Programie Grantowym mogą wziąć następujące podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badan i dokumentacji;
 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze;
 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego.

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 250 000 zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – witkac.pl

Nabór wniosków do konkursu trwa do: 9 września 2022 r.  godz. 23:59

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 20 października 2022 r.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Programu Grantowego dostępnego na stronie Stowarzyszenia.

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia oraz dzięki wsparciu Urszuli i Wiesława Żyznowskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://szih.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 20.10.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!