Nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym w programie Wspieramy Ukrainę

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w jesiennym naborze w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę. Celem Programu jest wsparcie odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 05 października 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 22.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek
Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 5 października 2022 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED
Pula środków w konkursie: 440 000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Cel konkursu

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu.

Działania projektowe
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje  potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych  kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych;
 • nauka języka polskiego.

 

poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

 • organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej; organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
 • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i czasu pozaszkolnego dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania poprzez organizację świetlic przy w/w punktach, zakup niezbędnych sprzętów i pomocy szkolnych, opłacenia pracy opiekunów i kosztów opłat komunalnych (m.in. kosztów działania świetlicy: ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, czynsz);
 • poprawa warunków zdalnego nauczania poprzez stworzenie punktów opieki, opłacenie kosztów łączy internetowych oraz zakup niezbędnych sprzętów;
 • dostosowanie pomieszczeń szkolnych do nauczania w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

 

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwa od 12 września 2022 r. do 5 października 2022 r.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 10 listopada 2022 r.

Dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

     wzór formularza wniosku

    wzór budżetu

Zachęcamy do roboczego opracowania wniosków i budżetów w plikach dostępnych do pobrania. Dostępne powyżej wzory są tożsame z formularzami w generatorze wniosków FED.

Skuteczne złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie formularza online w generatorze wniosków FED,  w terminie wskazanym w Regulaminie.

Link do wniosku online będzie dostępny w terminie: 21 września – 5 października 2022 r., do godz. 12.00 w południe, na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji – www.fed.org.pl, w zakładce Granty/Wspieramy Ukrainę.

Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków:

Regulamin otwartego konkursu

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424

Martyna Bogaczyk tel. +48 601 458 653

Email: ukraina@fed.org.pl

Źródło: https://fed.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 12.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 10.11.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!