Konwersja cyfrowa domów kultury – nabór do konkursu grantowego

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do drugiego konkursu grantowego w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Do 28 lipca br. wnioski o granty w wysokości od 80 do 200 tys. zł mogą składać przez formularz SOP samorządowe instytucje kultury. Dzięki dodatkowym środkom pozyskanym przez NCK na realizację tego przedsięwzięcia wsparcie otrzyma kilkadziesiąt podmiotów. Łączna wysokość grantów ok. 9 mln zł. Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury lokalnych społecznościach.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Projekt ma charakter konkursowy i składa się z poniższych komponentów.

1. Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na:

  • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);
  • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych, studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
  • zakup oprogramowania i licencji;
  • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu, przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www/aplikacji;
  • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.

2. Programu szkoleniowego dla grantobiorców, składającego się z:

  • kompleksowego szkolenia dla kadry w siedzibie grantobiorcy z projektowania oferty kulturowej online,
  • specjalistycznych szkoleń i webinariów online,
  • wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu,
  • konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

Efektem szkoleń jest wypracowanie strategii cyfrowej instytucji.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury poszerzamy o działania sieciujące – spotkania i wizyty studyjne, wspierające wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji między grantobiorcami. W ramach podsumowania – przy wykorzystaniu metod coworkingowych i crowdsourcingowych – zostaną opracowane i udostępniane online materiały szkoleniowe, edukacyjne i popularyzatorskie. Projekt zakończymy forum, które będzie okazją do zaprezentowania efektów merytorycznych przedsięwzięcia oraz możliwości ich implementacji w jednostkach sektora kultury, nie uczestniczących bezpośrednio w działaniach projektowych.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są:

1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Na etapie oceny merytorycznej wniosków preferowane będą wnioski złożone przez podmioty:

1. których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalone od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km;

2. z siedzibą na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podkarpackiego.

Uwaga! O dofinansowanie w projekcie nie mogą ubiegać się grantobiorcy I konkursu grantowego Konwersja cyfrowa domów kultury. Projekty grantowe będą realizowane od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Sposób aplikowania

Nabór wniosków trwa do 28 lipca 2022 roku.

Wniosek w konkursie należy składać poprzez System Obsługi Programów: SOP Formularz wniosku jest dostępny w systemie. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl

Budżet projektu: blisko 9 mln zł
Przewidywana wysokość grantów: 80 tys. do 200 tys. zł
Termin składania wniosków: 28 lipca 2022 r.
Tryb składania wniosków: wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programu NCK: sop.nck.pl
Czas realizacji projektów grantowych: 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Brak wymogu wkładu własnego.

Zapraszamy na spotkanie online dla zainteresowanych wnioskodawców, które odbędzie się 8 lipca 2022 r., o godz. 11.00 za pośrednictwem komunikatora Zoom.

W pierwszym konkursie grantowym Narodowe Centrum Kultury wsparło 199 instytucji na kwotę ponad 26 mln zł. Grantobiorcy wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowym. W pierwszym etapie projektu, realizowanym od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło 200 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w siedzibach grantobiorców (3200 godzin szkoleniowych). Wzięło w nich udział łącznie ok. 2 tys. osób. Grantobiorcy zakupili także sprzęt (komputery i akcesoria, urządzenia do transmisji online, mappingów, AR, wyposażenie sal multimedialnych), który przyczyni się m.in. do prowadzenia zajęć w trybie online, transmisji wydarzeń, archiwizacji i digitalizacji pamiątek społeczności lokalnej, usprawnienia pracy zespołów domów kultury, lepszej komunikacji z odbiorcami, zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacji o projekcie udzielają (w godz. 10:00-14:00):
Eliza Czech e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl tel. 22 350 96 21
Agnieszka Stępkowska e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl tel. 22 350 95 71
Agnieszka Żak email: konwersjacyfrowa@nck.pl, tel. 2 350 96 24

Materiały do pobrania

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: https://nck.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.07.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 28.07.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: NCK

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!