Konkurs na prowadzenie ośrodków zakwaterowania

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki zbiorowego zakwaterowania dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w czterech województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i śląskim do składania wniosków w konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundację Batorego we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji USA.

W konkursie prowadzonym w ramach Funduszu Solidarności z Ukrainą wspieramy: działania związane z utrzymaniem i prowadzeniem ośrodka, prowadzenie punktu/-ów dystrybucji pomocy dla uchodźców i uchodźczyń, organizację i prowadzenie pomocy specjalistycznej oraz wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców ośrodka.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS, które prowadzą ośrodki zbiorowego zakwaterowania dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

Wsparcie w konkursie otrzymać mogą organizacje, które prowadzą ośrodki oferujące minimum 15 miejsc zakwaterowania.

Priorytetowo w konkursie będą traktowane ośrodki, które:

 • zapewniają zakwaterowanie i pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami: starszym, przewlekle chorym, z niepełnoprawnościami, kobietom w ciąży, małoletnim bez opieki, rodzicom i opiekunom małych dzieci (do 1. roku życia), osobom z mniejszości np. etnicznych, narodowych, seksualnych;
 • oferują dodatkowe wsparcie dla osób zakwaterowanych np. prowadzą dystrybucję żywności i innej pomocy rzeczowej, zapewniają pomoc prawną, pielęgniarską, medyczną, psychologiczną, językową, przysposobienia zawodowego, itd.;
 • znajdują się w miejscowościach odległych od ośrodków miejskich, na terenach wiejskich.

 

Wnioski przyjmowane są w internetowym systemie składania wniosków od 2 października do 16 października do godz. 12.00.

We wniosku prosimy o przedstawienie dotychczasowego działania ośrodka zakwaterowania, warunków zakwaterowania i zakresu świadczonej pomocy, sytuacji socjalno-bytowej osób przebywających w ośrodku, standardów i procedur świadczenia usług, źródeł finansowania i rocznych kosztów prowadzenia ośrodka oraz przedstawienie działań i kosztów, które mają być sfinansowane z dotacji.

W konkursie oferujemy dotacje w wysokości do 200 000 zł.

Budżet konkursu: 400 000 USD

Z dotacji można pokryć wszystkie podstawowe koszty działania ośrodka: np. czynsz, media, koszty wyżywienia, wynagrodzenie personelu prowadzącego ośrodek, koszty zaopatrzenia etc.; dodatkowe koszty prowadzenia ośrodka: np. prowadzenie punktu dystrybucji, pomoc psychologiczna, asystentura socjalna, pomoc medyczna etc. oraz koszty administracyjne organizacji: np. księgowość, wynajem biura organizacji, etc.

Okres wykorzystania dotacji: maksymalnie 5 miesięcy – od 1 listopada 2023 do 31 marca 2024.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od 2 października do 16 października do godz. 12.00. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek (jeśli wnioskodawca prowadzi więcej niż jeden ośrodek zbiorowego zakwaterowania, prosimy o opisanie wszystkich prowadzonych ośrodków w jednym wniosku).

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf

Harmonogram konkursu

Do 16 października 2023 do godz.12.00: składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

16-27 października: ocena wniosków, zaproszenie wybranych organizacji na rozmowy on-line.

Po 30 października: rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 10 listopada 2023: ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Przed podpisaniem umów dotacyjnych poprosimy organizacje o przesłanie aktualnego odpisu z KRS i sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze standardami świadczenia pomocy i minimalnymi wymaganiami, jakie powinny spełniać ośrodki zbiorowego zakwaterowania, rekomendowanymi przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) dostępnymi na stronie Fundacji Batorego (w języku polskim) i na stronie IOM (w języku angielskim) oraz stosowaniu przez wnioskodawcę procedur dotyczących przeciwdziałania nadużyciom seksualnym.

 

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji

Wnioski ocenia zespół Fundacji Batorego. Decyzje o przy znaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji zespołu. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji Zarządu.

 

Kryteria oceny wniosku:

 • warunki oferowanego zakwaterowania;
 • opis sytuacji uchodźców i uchodźczyń mieszkających w ośrodku wskazujący na znajomość szczególnych potrzeb osób z doświadczeniem uchodźstwa;
 • doświadczenie wnioskodawcy w pracy z uchodźcami i uchodźczyniami, a także z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, dyskryminację i nierówne traktowanie;
 • kwalifikacje zespołu (personelu, wolontariuszy) umożliwiające prowadzenie ośrodka zakwaterowania;
 • standardy działania zapewniające poszanowanie godności mieszkańców i mieszkanek;
 • dodatkowa pomoc organizowana w miejscu zakwaterowania lub poza nim (np. posiłki, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistyczna: medyczna, socjalna, prawna, psychologiczna etc.);
 • racjonalny, uzasadniony potrzebami budżet;
 • włączenie w prowadzenie działań osób z doświadczeniem uchodźstwa.

 

Więcej informacji na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.

Kontakt:
ukraina@batory.org.pl
tel. +48 22 536 02 31

Źródło: Informacja prasowa

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.10.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 02.10.2023
Zakończenie wydarzenia: 16.10.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Batorego, IOM

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!