Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Termin  składania wniosków o wybór operacji

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 14 do 28 lutego 2022 r.

 

Tematy operacji objęte konkursem

1. Klimat, środowisko i biogospodarka – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • rozwoju zielonej gospodarki, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych,
 • ochrony środowiska naturalnego, metod ograniczania stosowania środków chemicznych w rolnictwie, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i adaptacji do tych zmian,
 • wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich,
 • gospodarki w obiegu zamkniętym jako sposobu na ograniczenie wytwarzania odpadów w rolnictwie i możliwość ich ponownego wykorzystania jako surowców wtórnych.

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • korzyści ze współpracy rolników w formie spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych, w tym także o statusie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,
 • krótkich łańcuchów dostaw żywności, budowania relacji producenta żywności z konsumentem oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży, w tym RHD i MOL,
 • dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (z uwzględnieniem zrealizowanych projektów współfinansowanych z PROW), w tym ekonomii społecznej oraz gospodarstw opiekuńczych,
 • rozwoju i promocji sektora usług czasu wolnego, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,
 • praktycznego zdobywania wiedzy przez uczniów i studentów szkół rolniczych oraz możliwości rozwoju i prowadzenia działalności po ukończeniu tych szkół – dobre praktyki (w tym na przykładzie projektów współfinansowanych z PROW).

3. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych.

4. Rozwój lokalny – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • poprawy dostępu do infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru, wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich,
 • wykorzystania powiązań z małymi miejscowościami i dużymi miastami przez tworzenie sieci powiązań między wsią a miastem,
 • rozwoju współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego,
 • działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności,
 • inteligentnych wiosek – wspierania oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich, promujących ideę smart village,
 • planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
 • planowania i wdrażania rozwoju lokalnego wśród pracowników lub członków LGD.

5. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w rolnictwie i na obszarach wiejskich – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • rozwiązań technicznych i technologicznych w produkcji rolniczej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • zarządzania, organizacji i planowania w gospodarstwie rolnym.

6. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności.

7. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE KSOW

Źródło: https://ksow.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 28.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!