Inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór do 31 lipca

W 2023 roku właściciele gruntów rolnych, którzy chcą je zalesić, zadrzewić lub założyć system rolno-leśny będą mogli otrzymać pomoc finansową na ten cel w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Również o wsparcie mogą ubiegać się właściciele lasów prywatnych, które może być przyznane na realizację inwestycji o charakterze pielęgnacyjnym w tych lasach.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych jest przyznawane w ramach następujących interwencji:

 1. Zalesianie gruntów rolnych;
 2. Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
 3. Zakładanie systemów rolno-leśnych
 4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych jest przyznawane:

 1. podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie tego wsparcia, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem;
 2. do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku w ramach poszczególnych interwencji;
 3. do gruntów stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o przyznanie tego wsparcia albo małżonka tego podmiotu, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty;
 4. do limitu określonego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla poszczególnych interwencji.

Termin i sposób złożenia wniosku o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych

Termin złożenia wniosku

W celu uzyskania ww. wsparcia należy złożyć wniosek o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Wniosek można złożyć w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r., po wcześniejszym ogłoszeniu naboru wniosków przez Prezesa ARiMR. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych może zostać ogłoszony nie później niż w dniu 1 maja 2023 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości:

 1. na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,
 2. w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym,
 3. w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji.

Sposób złożenia wniosku

W 2023 r. wniosek o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych należy złożyć nie wcześniej niż 1 czerwca wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, do której logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępną z poziomu strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych lub po przekierowaniu beneficjenta ze strony https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system.

W jednym wniosku o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można ubiegać się o wsparcia na:

 1. zalesianie – wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;
 2. zadrzewienie – tworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
 3. zakładanie systemów rolno-leśnych – założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem, na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone;
 • na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza,
 • w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych;
 • w odległości co najmniej 3 metrów od siebie;
 1. zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczeniem w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

Wykaz załączników jakie należy dołączyć do wniosku:

Do wniosku o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych wnioskodawca powinien dołączyć:

 1. pisemną zgodę na wykonywanie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych:
 • pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli ten grunt stanowi przedmiot współwłasności,
 • małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie wsparcia, jeżeli ten grunt stanowi własność tego małżonka;
 1. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będą wykonywane inwestycje leśne lub zadrzewieniowe;

– dodatkowo w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesianie:

 1. plan zalesienia;
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

– dodatkowo w przypadku ubiegania się o wsparcie na bioróżnorodność lasów prywatnych:

 1. plan inwestycji;
 2. decyzję starosty o zatwierdzeniu statutu spółki, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wspólnotach gruntowych, w przypadku gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty, na których będą wykonywane inwestycje – w przypadku wspólnot gruntowych;
 3. odpis aktualny z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) – w przypadku stowarzyszeń;

– dodatkowo w przypadku ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie lub systemy rolno-leśne:

 1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zadrzewienia albo założenia systemów rolno-leśnych.

Termin złożenia zmiany do wniosku

Wnioskodawca może dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie wsparcia:

 1. w wyniku której nastąpi zwiększenie wsparcia lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 7 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia, lub
 2. do dnia poprzedzającego dzień, w którym został on powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Termin wycofania wniosku

Wycofanie wniosku o przyznanie wsparcia w całości lub części nie jest jednak dozwolone, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub beneficjent dowiedział się o nieprawidłowości w wyniku niezapowiedzianej kontroli na miejscu. Niemniej zezwala się na wycofanie w odniesieniu do części, której nie dotyczy nieprawidłowość wykryta w ramach kontroli na miejscu.

Definicje:

śródlądowe wody powierzchniowe – śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące. Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek; jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych; sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących; kanałach.

Natomiast za śródlądowe wody stojące należy uznać wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi, a także wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami. Rowy melioracyjne nie są śródlądowymi wodami powierzchniowymi.

elementy krajobrazu – o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b akapit drugi rozporządzenia 2021/2115, obejmują:

a) nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów – o ile całkowita szerokość tych elementów nie przekracza 2 m,

b) oczka wodne, inne niż oczka wodne stanowiące elementy krajobrazu, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b ppkt (i) rozporządzenia 2021/2115, o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m²,

c) zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m²,

d) rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile liczba drzew na hektar, innych niż drzewa owocowe, nie przekracza 100 sztuk.

jednostka terytorialna – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka organizacyjna gmin, powiatów oraz województw.

Materiały

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.06.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.07.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: ARiMR

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!