European Heritage Hub – nabór wniosków w pilotażowym projekcie KE

Dziedzictwo kulturowe Europy w całej swojej różnorodności niesie ze sobą ogromne wartości dla obywateli. Jego rolę jako kluczowego zasobu dla przyszłości Europy podkreślono podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku. Ten czas jasno wykazał potencjał dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu świadomości obywateli w tym zakresie i angażowania ich w projekty europejskie. Europejski Rok promował wspólną historię i wartości Europy poprzez szereg działań i wydarzeń skierowanych do wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza młodszych pokoleń.

Bazując na wynikach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie działań, aby zwiększyć skalę sukcesu Europejskiego Roku oraz zapewnić trwały wpływ tej inicjatywy.

 

Jednym z takich działań jest ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego European Heritage Hub.

 

Głównymi celami działania wspierającego utworzenie European Heritage Hub są:

– promowanie wspólnych działań poprzez łączenie międzysektorowej wiedzy i zasobów – zarówno publicznych jak i prywatnych – w sektorze dziedzictwa kulturowego;

– promowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie dziedzictwa kulturowego na wszystkich poziomach (na poziomie UE lub na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym) oraz przyczynianie się do jego realizacji zgodnie z europejskimi ramami działania opublikowanymi przez Komisję Europejską w 2018 r.;

– monitorowanie włączania dziedzictwa kulturowego do odpowiednich polityk na szczeblu unijnym, krajowym oraz –  w stosownych przypadkach –  regionalnym i lokalnym;

– dostarczanie Komisji odpowiednich danych, analiz, badań i zaleceń dotyczących zintegrowanego wymiaru dziedzictwa z politykami publicznymi na wszystkich poziomach sektorów publicznych;

– promowanie innowacyjnych modeli partycypacyjnego sprawowania rządów i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Projekt można składać indywidualnie lub w partnerstwie składającym się z co najmniej dwóch podmiotów posiadających osobowość prawną i pochodzących z krajów UE. Czas trwania projektu to max 24 miesiące.

W ramach projektu należy obowiązkowo uwzględnić poniższe działania:

– dzielenie się wiedzą (Knowledge sharing)

– budowanie sieci (networking)

szkolenia i budowanie zdolności

laboratorium polityki

– laboratorium rozwoju
– komunikacja i rozpowszechnianie

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej. Aplikacje przyjmowane są za pomocą portalu Funding&Tender opportunities

Termin składania wniosków: 18 października 2022 godz. 17.00.

 

Źródło: https://kreatywna-europa.eu/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.08.2022
Zakończenie wydarzenia: 18.10.2022
Miejsce wydarzenia: UE
Organizator: Komisja Europejska

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!