Edukacja globalna – konkurs grantowy

Otwarty konkurs na projekty dla organizacji pozarządowych i instytucji.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz instytucje wskazane w pkt. 2.1 Regulaminu konkursu do składania wniosków projektowych w zakresie edukacji globalnej.

Wnioski można składać w dwóch ścieżkach projektowych:

Ścieżka A – dla doświadczonych organizacji legitymujących się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024, na kwotę równą lub większą niż 40 tysięcy złotych.

Kwota dotacji 12.000 – 40.000 zł.

Ścieżka B – nieposiadające doświadczenia realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024 na kwotę mniejszą niż 40 tysięcy złotych.

Kwota dotacji do 12.000 zł.

 

Podstawowe informacje

Terminy realizacji projektów: 1 września – 30 listopada 2024

Wkład własny: nie wymagany

Koszty administracyjne: do 20% wartości projektu

Sprawozdanie końcowe: do 15 grudnia 2024 r. do godz. 17.00

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Więcej o edukacji globalnej…

W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

 5 sierpnia 2024 r., godz. 12.00 (w południe) – koniec naboru

Pliki niezbędne do udziału w konkursie:

 

Źródło: https://fed.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.08.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.07.2024
Zakończenie wydarzenia: 05.08.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!