„Edukacja globalna 2022” – otwarty konkurs ofert

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2022″.

Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa szczegółowo Regulamin konkursu w pkt. 3.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 19 maja 2022  r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować:

  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2023 r.  –  w ramach II modułu oferty
  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2024 r. – w ramach III modułu oferty

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 6 lipca 2022 r., do godziny 15:00, w  sposób opisany w Regulaminie konkursu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: MSZ

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.07.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.05.2022
Zakończenie wydarzenia: 06.07.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: MSZ

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!