Dotacje na inwestycje w oświacie

Kto może aplikować?

Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.

Podstawowe zasady Programu

Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji celowej na realizację remontu i inwestycji ma na celu wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116), można składać do ministra w terminie do dnia 31 października 2022 r.

Wnioskodawca wypełnia wniosek na formularzu załączonym do komunikatu.

Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek wypełniony i podpisany został złożony przez wnioskodawcę i przesłany na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Każdy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu będzie podlegał weryfikacji formalnej, a następnie rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych. Termin przewidziany na usunięcie braków formalnych we wniosku wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Minister będzie przekazywał dotację celową na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja celowa, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji celowej, będzie składał podpisaną umowę. W przypadku przesłania umowy w postaci papierowej powinna ona zostać złożona w urzędzie obsługującym ministra w trzech egzemplarzach, natomiast w przypadku wyboru postaci elektronicznej – opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl.

Materiały

Wzór wniosku o finansowanie / dofinansowanie inwestycji

Wzór​_wniosku​_o​_finansowanie-dofinansowanie​_remontu.doc 0.12MB

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 12.08.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.10.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!