“Cenne z natury” – konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Z okazji Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk, który obchodzimy 19 września zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie “Cenne z natury”. Konkurs jest organizowany przez Fundację Rzecz Społeczna w ramach projektu “W kole natury” www.wkolenatury.pl

Celem konkursu jest ukazanie cennych przyrodniczo miejsc, takich jak dzikie siedliska, ostoje przyrody, które znajdują się wokół nas, a często pozostają niezauważone, niedoceniane, a nawet niszczone. Bioróżnorodne łąki, pola, lasy i zagajniki, rzeki, potoki i stawy — wszędzie tam tętni życie. Pokażmy piękno naszej rodzimej przyrody, obudźmy wśród ludzi potrzebę zadbania o to, co cenne, ale bardzo kruche. Dzięki udziałowi w konkursie wiedza o tych wyjątkowych miejscach z Waszej okolicy nie zginie, a mieszkańcy będą mogli docenić piękno i wartość miejsca, w którym żyją.

 

Nagrodą w konkursie jest profesjonalna sesja zdjęciowa dla trzech Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Konkurs polega na udokumentowaniu w dowolnej formie ważnego przyrodniczo miejsca w najbliższej okolicy. Zdjęcie dzikiej łąki, rysunek przedstawiający siedlisko ginących gatunków, które wymagają ochrony, opowiadanie o zagajniku, gdzie schronienie znajdują zwierzęta, obraz malowany haftem, a może coś innego? Forma nadesłanej pracy jest dowolna. Pokażcie nam, czym dla Was jest przyroda ukochanego miejsca. Ważne jest, aby do nadesłanych prac dołączyć opis, dlaczego ten teren jest wyjątkowy.

 

Prace można przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://wkolenatury.pl lub pocztą tradycyjną na adres podany w regulaminie. Oprócz samej pracy w zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje o autorce/autorkach pracy, Kole Gospodyń Wiejskich, a także miejscu, które stało się tematem pracy. Na zgłoszenia czekamy do 10 października.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3. Koła, które je przesłały, otrzymają nagrodę w postaci przeprowadzenia profesjonalnej sesji zdjęciowej, w miejscu działalności, dla wszystkich chętnych członkiń oraz przekazanie kołu zestawu zdjęć w formie elektronicznej i drukowanej. Zdjęcia będą mogły być wykorzystywane przy promocji działalności koła — np. na stronie www, profilu Facebook, publikacjach, prezentacjach i in. prowadzonych przez KGW. Wszystkie koła, które wezmą udział w konkursie, otrzymają pamiątkowy dyplom w formie elektronicznej.

 

Przed zgłoszeniem do konkursu prosimy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie https://wkolenatury.pl/cenne, ponieważ wzięcie udziału jest równoznaczne z jego akceptacją.

 

Konkurs ma również za cel promowanie idei dbania o te niezwykłe miejsca w Waszym najbliższym otoczeniu. Zachęcajcie sąsiadów, rodzinę i znajomych, by zwrócili większą uwagę na przyrodę, która czeka kawałek od Was. Jednym ze sposobów może być opublikowanie przygotowanych przez Was prac konkursowych (zdjęć wraz z opisami) w mediach społecznościowych koła, sołectwa, gminy, parafii. To świetny pomysł na zaangażowanie młodzieży w działania KGW. Udostępniajcie posty dalej, prześlijcie je do nas – chętnie je wypromujemy, a wraz z nimi – Wasze koło. Możecie też przygotować plakaty. Zaproście do pomocy dzieciaki – na pewno chętnie się w to włączą. Powieście plakaty w widocznych miejscach – na tablicach ogłoszeń, przed budynkiem szkoły, gminy, ośrodka zdrowia. Dzięki takiej akcji więcej ludzi będzie świadomych, jak cenna jest przyroda w najbliższym otoczeniu. Zatroszczmy się o nią razem.

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Cenne z natury”

 

 • 1 Konkurs
 1. Konkurs „Cenne z natury” przeprowadzany jest w ramach projektu „W kole natury” Fundacji Rzecz Społeczna z siedzibą w Katowicach w partnerstwie z Fundacją Roll-na z siedzibą w Poznaniu.
 2. Organizatorem konkursu (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Fundacja Rzecz Społeczna z siedzibą w Katowicach (dalej zwana: „Organizatorem”).
 3. W ramach konkursu Uczestnicy, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają w dowolnej formie artystycznej bądź dokumentalnej pracę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”).
 4. Temat prac konkursowych to: „Cenne z natury”, a przygotowane prace mają ukazywać wartości przyrody najbliższego otoczenia uczestniczek Konkurs ma na celu ukazanie cennych przyrodniczo miejsc, takich jak dzikie siedliska, ostoje przyrody, które znajdują się wokół nas, często pozostając nieskatalogowane, nieopisane, niezauważane, niedoceniane, a nawet niszczone.
 5. W ramach konkursu promowana będzie wiedza o cennych przyrodniczo miejscach, a okoliczni mieszkańcy zachęcani będą do zadbania o nie. Uczestniczki Konkursu zachęcane są do upowszechniania informacji o cennych przyrodniczo miejscach znajdujących się w pobliżu ich domostw. Zachęca się je do rozpowszechniania pracy i informacji o nich w miejscach uczęszczanych przez społeczność lokalną, takich jak Gminne Ośrodki Kultury, tablice informacyjne, znajdujące się w obrębach urzędów czy parafii oraz na stronach www, w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i itp. Warto propagować również wiedzę o istnieniu święta Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych siedlisk, jakie przypada na dzień 19 września.
 6. Konkurs rozpoczyna się 19 września 2022 r. tj. w Dniu Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.
 7. Termin przesłania do Organizatora prac konkursowych to 10 października 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres poczty elektronicznej podany w § 2 ust. 6 pkt 1. W przypadku przesyłania pracy pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu do siedziby Organizatora wskazanej w § 2 ust. 6 pkt 2.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • 2 Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy konkursowej
 1. Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich – zarówno zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, jak i te niezarejestrowane. Każde z Kół uczestniczących w konkursie, reprezentowane jest przez wskazaną przez siebie Członkinię Koła.
 2. Praca konkursowa musi być pracą własną Koła Gospodyń Wiejskich bądź jednej/kilku jego Członkiń.
 3. Każde z Kół uczestniczących w Konkursie może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę konkursową. Praca w wersji elektronicznej może składać się z maksymalnie 10 plików, a każdy z nich zajmować może maksymalnie 5 MB.
 4. Praca konkursowa może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę.
 5. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie i z dowolnych materiałów. Praca może być pisemna, fotograficzna lub plastyczna – wszelkie formy wyrazu artystycznego są dozwolone.
 6. Pracę konkursową wraz z wypełnionymi: oświadczeniem i klauzulą informacyjną (stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu) oraz danymi uczestnika tj. nazwą koła oraz danymi kontaktowymi do przedstawiciela koła (imię, nazwisko, numer telefonu lub e-mail), należy:
 • przesłać przez formularz na stronie wkolenatury.pl/cenne. Do przesłania zgłoszenia konieczne będzie akceptacja regulaminu i zgód RODO. W tym przypadku oświadczenie i klauzula informacyjna są akceptowane poprzez zaznaczenie zgód znajdujących się na dole formularza. Ich niezaznaczenie uniemożliwia wysłanie zgłoszenia.

lub

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji Rzecz Społeczna (40-058 Katowice, ul. Stalmacha) z dopiskiem: konkurs „Cenne z natury”.
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o których mowa w ust. 10 i 11, na wykorzystanie pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania pracy konkursowej zezwala Organizatorom na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy konkursowej, w szczególności: 1) wprowadzanie pracy konkursowej do komputera, sieci komputerowych, Internetu, 2) publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy konkursowej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet; 3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 4) przesyłanie pracy konkursowej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, uprawnia także Organizatorów do udzielania podmiotom trzecim pozwoleń do korzystania z pracy konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 8 i w załączniku nr 1 do Regulaminu. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorom nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy konkursowej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy na stronach internetowych „W kole natury” i w mediach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Organizatorzy uzyskują także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestniczki pracy konkursowej, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.
 4. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody autora/autorów pracy na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy konkursowej w sposób określony w Regulaminie oraz dobrowolne przekazaniem danych osobowych reprezentanta (osoby kontaktowej) Uczestnika. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku wysłania pracy poprzez formularz dostępny na stronie, oświadczenie i klauzula informacyjna są akceptowane poprzez zaznaczenie zgód znajdujących się na dole formularza. Ich niezaznaczenie uniemożliwia wysłanie zgłoszenia.
 5. Dane osobowe pozyskiwane są w celu prowadzenia działań statutowych Organizatora, w szczególności związanych z projektem “W kole natury”, w tym informowania o działaniach związanych z projektem oraz przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac konkursowych zgodnie z Regulaminem. Dane laureatów Konkursu przekazane zostaną podmiotowi wykonującemu usługi fotograficzne, stanowiące nagrodę w konkursie. Klauzula informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.
 • 3 Wyniki Konkursu i nagrody
 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatorów jury (dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator.
 2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni trzech Laureatów.
 3. Jury dokona oceny prac konkursowych w terminie 14. dni od dnia upływu terminu do nadsyłania prac konkursowych.
 4. Jury dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:

1) Kryteria formalne – zgodność pracy konkursowej z tematem pracy i Regulaminem, wpłynięcie pracy konkursowej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu (w przypadku braków formalnych pracy, Organizator wezwie Uczestnika do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem niepoddania ich ocenie Jury (zgodnie z §3 pkt 5)

2) Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy konkursowej

 1. Prace konkursowe niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu Laureatów.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 10.2022 r. na stronie internetowej Organizatora: www.wkolenatury.pl , na fanpage’u Fundacji Roll-na https://www.facebook.com/FundacjaRollna/ .
 3. Trójka Laureatów Konkursu otrzyma nagrodę w postaci sesji zdjęciowej Koła Gospodyń Wiejskich, jaka odbędzie się w uzgodnionym pomiędzy Organizatorami, a Laureatem terminie.
 4. Każdy z Uczestników konkursu otrzyma drogą elektroniczną dyplom uczestnictwa w konkursie.
 5. Decyzja Jury o wyłonieniu Laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 

 • 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac konkursowych. Ewentualna zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac konkursowych.
 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora: www.wkolenatury.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Konkursu, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych prac konkursowych.
 4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatorów udziela się mailowo pod adresem e-mail: kontakt@wkolenatury.pl
 6. Przesłanie pracy konkursowej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 10.10.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Rzecz Społeczna

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!