Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne – przedłużenie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

  • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
    • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
    • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
  • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Beneficjenci:

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków:

W dniu 13.09.2022 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął uchwałę w sprawie wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”- do dnia 20.12.2022 roku.”

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r. 20.12.2022 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7

Informacje dot. programu: Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Kontakt w sprawie programu:

agroenergia@nfosigw.gov.pl

 

Dokumenty

instrukcja_studium_wykonalnosci_agroenergia.docx – (45,62 KB) Iinstrukcja studium wykonalności agroenergia
tabele_finansowe_agroenergia_os._prawna.xls – (159,5 KB) Tabele finansowe agroenergia os. prawna.
tabele_finansowe_agroenergia_rolnik.xls – (134,5 KB) Tabele finansowe agroenergia rolnik.xls

Materiały

ZMIANA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
ZMIANA​_LISTA​_ZAŁĄCZNIKÓW.docx 0.03MB
ZMIANA REGULAMINU
ZMIANA​_REGULAMINU​_6092021.docx 0.18MB

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.12.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.07.2021
Zakończenie wydarzenia: 20.12.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: NFOSiGW

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!