Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Istotne zmiany do ustawy o funduszu sołeckim wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19

Opracowano dnia 18.11.2020 r.

Poniżej prezentujemy fragmenty dwóch ustaw, z których wynika, że zebrania sołeckie mogą odbywać się zdalnie i wystarczy do tego zarządzenie wójta lub burmistrza, a kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące przyznania lub przesunięcia środków z funduszu sołeckiego w pandemii przejmuje rada sołecka na wniosek sołtysa.

DZIENNIK USTAW 2020 poz. 374

U S T AWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 15zzx.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

***

DZIENNIK USTAW 2020 poz. 1747

USTAWA z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-191)

Art. 27.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa. 2. W roku 2020 termin, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, przedłuża się do dnia 31 października.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001747

***

Ponadto na odpowiedź czeka Interpelacja poselska nr 13523 złożona (29.10.2020) przez Posłankę Małgorzatę Pępek do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o funduszu sołeckim wynikających z pandemii koronawirusa: 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13523

Interpelacja dotyczy:

  1. przedłużenia do końca bieżącego, 2020 roku możliwości składania wniosków dotyczących przeznaczenia funduszy sołeckich,

  2. umożliwienia składania tych wniosków przez samych sołtysów, bez konieczności zwoływania Zebrań Wiejskich.

Opracowanie: Monika Słotwińska - Łychota, Fundacja Wspomagania Wsi

Najnowsze