Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Wycinka drzew na zgłoszenie

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

W dniu 3 marca 2017 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej zasady wycinki drzew. W ubiegłym roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają właścicielom wycinkę drzew i krzewów z terenu swojej posiadłości bez konieczności uzyskania zezwolenia z gminy. Tak zliberalizowane przepisy „położyły” wiele cennych i starych drzew, co spotkało się z krytyką zarówno ze strony społeczeństwa jak i ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska.

Nowy rok nie był łaskawy dla środowiska. Ostrzeżenia o bardzo złej jakości powietrza w Polsce mieszały się z informacjami o masowej wycince drzew. Po zapowiedzi rządu, że ustawa umożliwiająca wycinkę drzew bez żadnej kontroli ze strony gminy zostanie zmieniona, pracę nad wycinką znacznie się zintensyfikowały.

Gmina musi wiedzieć o wycince

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu nie jest potrzebne, jeśli rosną na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Projektowane zmiany wprowadzają w tym zakresie obowiązek zgłoszenia usunięcia drzewa do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Zgłoszenie będzie uproszczone i ma zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Pracownik gminy w terminie 14 dni od zgłoszenia tego faktu dokonałby oględzin w celu sprawdzenia: nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia na wysokości 130 cm. Z dokonanych czynności miałby sporządzić protokół. Po dokonaniu oględzin wójt w terminie 14 dni mógłby wnieść sprzeciw, co do wycinki. Niezgłoszenie sprzeciwu we wskazanym terminie oznaczałoby zgodę na wycinkę.

Nieusunięcie drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin wymusza na właścicielu ponowne zgłoszenie tego faktu.

Kiedy Wójt może wnieść sprzeciw?

Wójt może wnieść sprzeciw, jeśli drzewo znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami planu lub na terenach objętych formami przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) a także, jeżeli drzewo spełnia warunki do uznania je za pomnik przyrody. Ponadto Wójt może zgłosić sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy wycinki drzewa, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia, a także jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich obowiązkowych elementów i nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Opłata za usunięcie drzewa

Nowe przepisy wprowadzają zapis, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo wójt nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W ten sposób zlikwidowana ma zostać luka w przepisach, która umożliwia przedsiębiorcom obejście prawa poprzez np. wycinkę drzew przez osobę fizyczną przed sprzedażą działki na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowelizacja nakłada na ministra środowiska obowiązek wydania w ciągu pół roku dwóch rozporządzeń. W jednym z nich ma określić, jakie gatunki drzew i ich wiek będą kwalifikowane, jako cenne przyrodniczo; chodzi o tzw. znamiona drzew pomnikowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina będzie mogła wydać zakaz wycięcia takiego drzewa. W drugim rozporządzeniu minister określi wysokość stawek opłat za wycięcie drzew.

Zmiany nie będą dotyczyły wycinki krzewów, jak pierwotnie zakładał projekt.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8F61E00107AEDB3DC12580DB00527B27

***

Najnowsze