Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Opady śniegu czy gołoledź wymuszają na właścicielach działek konieczność zadbania o chodniki przylegające do ich nieruchomości. Z kolei, zimowe utrzymanie dróg jest zadaniem zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Odpowiednio są to wójt/burmistrz/prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wymienione są w art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy stanowią, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba, że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie zbierania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami;

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Odśnieżanie chodników

Realizacja tego ostatniego obowiązku ma szczególne znaczenie, ze względu na bezpieczeństwo ludzi poruszających się po takich chodnikach. Ustawodawca wyjaśnia, że za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wniosek jest taki, że obowiązek odśnieżania chodnika nie dotyczy takich właścicieli, których nieruchomość jest położona wzdłuż chodnika, ale bezpośrednio do niego nie przylega, gdyż jest oddzielona pasem zieleni.

Obowiązek uprzątnięcia chodnika przez właściciela sąsiadującej nieruchomości jest wyłączony, jeżeli na takim chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów. Wówczas obowiązek odśnieżania spoczywa na zarządcy drogi, który pobiera opłaty za parking.

Błoto i lód uprzątnięty przez właścicieli nieruchomości utylizuje zarządca drogi, do której chodnik przylega. Trzeba zaznaczyć, że śniegu z chodnika nigdy nie usuwamy na przylegającą drogę.

Nadzór nad wypełnianiem obowiązków właścicieli nieruchomości pełni właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta. Po stwierdzeniu niedopełnienia obowiązków, organ ten może wydać decyzję nakazującą ich spełnienie. Po bezskutecznym upływie terminu wykonania obowiązków, wójt może wszcząć postępowanie administracyjne. Nieodświeżenie chodnika zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie wymagają odśnieżania chodniki utworzone zwyczajowo przez pieszych, tzw. „drogi na skróty”. Wypadek na takim chodniku nie rodzi konsekwencji odszkodowawczych dla właściciela. Zgodnie z definicją chodnika, musi być to wydzielona część drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli zlecił odśnieżanie wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy. Wówczas to na tym przedsiębiorcy ciążą obowiązki uprzątnięcia chodnika i odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek uchybień tego przedsiębiorstwa.

Utrzymanie zjazdów

Kolejny obowiązek spoczywający na właścicielach to utrzymanie zjazdów. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Wobec powyższego właściciel jest zobowiązany do wykonywania prac konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Niewypełnienie tych obowiązków zagrożone jest karą grzywny do 1000 zł lub karą nagany, zgodnie z art. 102 Kodeksu wykroczeń.

Usunięcie sopli i odśnieżanie dachów

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych takich jak silny wiatr, intensywne opady atmosferyczne czy zjawiska lodowe – art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Każde takie oddziaływanie na budynek zobowiązuje właściciela do sprawdzenia bezpiecznego użytkowania obiektu i usunięcia nawisów lodowych czy zalegającego na dachu śniegu. Dbałość właściciela o obiekt dotyczy również instalacji elektrycznych, kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych, których nieprawidłowe funkcjonowanie może doprowadzić do tragedii.

Właściciel, który nie dopełni wymienionych obowiązków, musi liczyć się z tym, że w razie wypadku będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. Dodatkowo będzie zobowiązany zwrócić koszty leczenia i rehabilitacji. Odpowie nawet za uszkodzone w wyniku wypadku okulary. Poszkodowany chcąc uzyskać stosowne odszkodowanie będzie musiał udowodnić winę właściciela.

Jeżeli właściciel dobrowolnie nie wypłaci odszkodowania, to wówczas poszkodowany musi dochodzić roszczeń w sądzie.

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015 r. poz. 380 z późn. zm.).

Opr. Barbara Chrzanowska

Najnowsze