Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ważne rejestry dla podmiotów (firm, organizacji), które zamierzają ubiegać się o środki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014-2020)

Instytucje – np. firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe – zamierzające świadczyć usługi szkoleniowe, doradcze w nowej perspektywie finansowej powinny posiadać wpis do określonych rejestrów. Mimo, że jeszcze nie rozpoczęły się nabory wniosków, to już dziś warto rozpocząć procedurę wpisu lub przygotowania do wpisu. Jest to szczególnie ważne w kontekście nowego rejestru – Rejestru Usług Rozwojowych, który zostanie wprowadzony w roku 2015, jednak odnosił się będzie do doświadczenia podmiotu z lat poprzednich.


Poniżej podstawowe informacje dotyczące funkcjonujących już: Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) oraz nowego rozwiązania tj. Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).


Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)


Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych (np. organizacje pozarządowe, firmy), ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.


Procedura wpisu do RIS


1. Instytucja szkoleniowa składa dokumenty w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji.

2. W wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby oddziału/filii, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą, samodzielnie rejestruje się oddział/filia instytucji szkoleniowej posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania. Oddział/filię nieposiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.

3. Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydając zawiadomienie o wpisie do rejestru.

4. Wpis do rejestru jest bezpłatny.

 

Dokumenty niezbędne do rejestru


1. wniosek o wpis do rejestru,

2. w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym kopia aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest edukację pozaszkolna (np. Statut),


Złożenie wniosku


Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl. Można go złożyć elektronicznie (wymagany bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzenie profilu e-PUAP) lub w wersji papierowej (wniosek wydrukowany, podpisany ręcznie i złożony w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).


Formularz wniosku o wpis można również wypełnić ręcznie lub w wersji Word. Wzór wniosku o wpis stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych i można między innymi pobrać ze stron internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć (przesłać) do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.


Uaktualnianie wpisu


Instytucja szkoleniowa do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego powinna powiadomić w formie papierowej lub elektronicznej wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności, aktualizując dane na wniosku o wpis do rejestru. Instytucja szkoleniowa powinna też powiadomić w formie papierowej lub elektronicznej wojewódzki urząd pracy o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.


Wykreślenie instytucji szkoleniowej z rejestru


Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

• na wniosek instytucji szkoleniowej,
• w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przez tę instytucję przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• w przypadku zakończenia przez tę instytucję działalności szkoleniowej,
• w przypadku nie powiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności w kolejnym roku kalendarzowym.


Informacje w RIS


Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o:
• nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
• tematyce szkoleń/ przygotowania zawodowego dorosłych,
• kadrze dydaktycznej,
• bazie lokalowej, jej wyposażeniu oraz współpracy z pracodawcami,
• ocenie jakości szkoleń,
• liczbie uczestników objętych szkoleniami/przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
• udzielanej pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w okresie ostatniego roku.


Dostęp do rejestru instytucji szkoleniowych


Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i dostępny na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Wejście bezpośrednie w aplikację jest możliwe poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem: www.ris.praca.gov.pl.
Podstawa prawna
Art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365 z późn. zm.).

 

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ)


Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.


Procedura uzyskania wpisu do krajowego rejestru agencji zatrudnienia


Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia należy złożyć następujące dokumenty:


 - wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 899) w sprawie działalności agencji zatrudnienia,

 - oświadczenie zgodnie z art. 18e ust 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.),


 - w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych i innych organizacji - dokumenty potwierdzające, że ich statutowym celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego (zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Opłaty

Wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podlega opłacie. Podmiot ubiegający się o wpis przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty lub składa jego kopię.


Sprawozdawczość


Agencje zatrudnienia mają obowiązek przekazywania informacji o działalności agencji do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni (art. 19f ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 899).


Informacje te należy przesyłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca siedziby głównej firmy/ organizacji.
W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia (wykreślenie na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru), należy złożyć stosowny wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca siedziby głównej firmy/ organizacji. Wykreślenie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.
Informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia znajdują się na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

 

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR)


Od 1 stycznia 2015 roku zacznie działać Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – integralny element Systemu Zapewnienia Jakości Usługom Rozwojowym. Tylko firmy w nim zarejestrowanei jednocześnie spełniające określone wymagania będą mogły organizować szkolenia współfinansowane ze środków EFS.
W rejestrze znajdzie się m.in.:
• informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe (KARTA PODMIOTU);
• informacja o ofercie podmiotów świadczących usługi rozwojowe - oferta komercyjna, oferta w ramach EFS (KARTA USŁUGI);
• Informacja o ocenie świadczonych usług, dokonanej przez klienta (KARTA OCENY USŁUGI).


Co to są usługi rozwojowe?


Usługa rozwojowa obejmuje wszelkie działania, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników (poza działaniami inwestycyjnymi).


Na potrzeby Rejestru Usług Rozwojowych ww. usługi zostały podzielone na 4 rodzaje:
• usługa szkoleniowa;
• usługa rozwojowa o charakterze zawodowym;
• inne usługi rozwojowe;
• usługa e-learningowa.

 

Usługi szkoleniowe


Szkolenia to pozaszkolne formy edukacji osób dorosłych mające na celu podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji, dostarczenie wiedzy, ćwiczenie umiejętności, prowadzona zgodnie z przyjętym programem, wg określonej metodyki, w określonym miejscu i czasie, zgodnie z zasadami uczenia się dorosłych.


Szkolenie otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych osób, zainteresowanych tematem szkolenia.


Szkolenie zamknięte – zorganizowane dla z góry określonej grupy osób, najczęściej pracowników jednej firmy/działu itp. według określonych przez nich potrzeb.


Szkolenie wewnętrzne – prowadzone przez pracowników danej firmy (jej kadrę szkoleniową) dla jej pracowników.


Szkolenie zewnętrzne – prowadzone przez trenera niebędącego pracownikiem firmy zlecającej szkolenie.


Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym


A) Kwalifikacyjny kurs zawodowy – to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

B) Kurs umiejętności zawodowych – to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

C) Kurs inny niż wymienione w lit. A, B, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz.186 z późn. zm. ).

 

Inne usługi rozwojowe


A. Doradztwo
Ze względu na zakres i formy współpracy między firmą a doradcą :
Doradztwo klasyczne nazywane inaczej eksperckim - zlecanie na zewnątrz firmy opracowania ekspertyz lub programów dotyczących wybranej problematyki lub przekrojów działania firmy; w tej formule doradca nie ma wpływu na działania przedsiębiorstwa,
Doradztwo uczestniczące (partycypacyjne) - sytuacja, w której doradca włączony jest w sposób zamierzony w działalność firmy dla osiągnięcia ustalonego celu; doradca przyjmuje istniejące lub modyfikuje przyjęte rozwiązanie, albo proponuje własną koncepcję rozwiązania oraz odpowiada, w uzgodnionym zakresie, za sukces we wdrażaniu przyjętych rozwiązań;

B. Superwizja - forma doradztwa, realizowana w celu zwiększenia efektywności pracy i rozwoju zawodowego, a polegająca na obserwacji pracy osoby superwizowanej. Obserwator (superwizor) przekazuje osobie obserwowanej opinię nt. jej pracy wraz z rekomendacjami i propozycjami zmian.

C. Facylitacja - facylitację można określić, jako pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy, „Sposób na dowodzenie bez przejmowania sterów" Ingrid Bens „Facilitating with Ease".

D. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

E. Mentoring – to jedna z form rozwijania kwalifikacji/umiejętności pracowników, to relacja dwóch osób, której celem jest nauka i rozwój. Jedna z tych osób, mentor to osoba doświadczona, także zawodowo, o silnym autorytecie, wprowadza drugą osobę tj. ucznia, najczęściej młodego, mniej doświadczonego pracownika w arkana pracy zawodowej i życie firmy.

F. Intermentoring – umiejętne łączenie doświadczeń różnych pokoleń w pracy. Pozwala na skuteczne wzmacnianie i wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku.

G. Studia podyplomowe -forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

H. Projekt zmiany - rodzaj kompleksowej usługi rozwojowej (wykorzystującej kilka form rozwojowych) skierowanej do konkretnego przedsiębiorstwa mającej na celu spowodowanie pozytywnej zmiany w przedsiębiorstwie, co przełoży się a jego rozwój. Zakłada się, że przedsiębiorstwo, dla którego realizowany jest projekt zmiany zostało wcześniej zdiagnozowane pod kątem jego potrzeb. W ramach projektu zmiany mogą być realizowane usługi rozwojowe zarówno o charakterze szkoleniowym jak i innym, np. doradztwo.

E-learning

Usługa rozwojowa realizowana na odległość (bez osobistego kontaktu z odbiorcą), z wykorzystaniem technologii informatycznych (internetu, komputera, smartfonu, tableta, nośników elektronicznych, specjalnego oprogramowania, etc.), realizowana w czasie rzeczywistym (na żywo) lub w formie asynchronicznej, udostępniona użytkownikowi w formule zgodnej ze standardem SCORM, TinCan, lub innym standardem umożliwiającym kontrolę procesu kształcenia oraz pozyskiwania informacji zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez kursanta.


Uwaga
Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). Brak wpisu firmy szkoleniowej w RUR uniemożliwi jej świadczenie usług rozwojowych na rzecz firm – usług współfinansowanych z środków unijnych.


W jaki sposób będzie przebiegała rejestracja?


Firma/ organizacja zainteresowana świadczeniem usług:

1. Wypełnienie KARTY PODMIOTU.

2. Deklaracja spełnienia warunków dodatkowych – obligatoryjnie, gdy podmiot ma zamiar korzystać z środków EFS, dobrowolnie, gdy podmiot nie zamierza korzystać z środków EFS.

PARP

1. Akceptacja zgłoszenia.

2. Weryfikacja spełnienia kryteriów – audyt na próbie podmiotów.

Mimo, że RUR zacznie funkcjonować w roku 2015 już dziś firmy/ organizacje zainteresowane świadczeniem usług współfinansowanych z środków EFS powinny rozpocząć przygotowania do rejestracji. W tym celu warto zapoznać się szczególnie z wstępną wersją KARTY PODMIOTU. Zgodnie z prezentowaną obecnie wersją podmiot zainteresowany świadczeniem usług rozwojowych zobowiązany będzie mi.in. do podania danych teleadresowych i danych dotyczących statusu (np. NIP, REGON, KRS). Istotne będzie także opisanie/ podanie: informacji o obrotach finansowych, doświadczenia w realizacji usług rozwojowych, opinii dotychczasowych klientów (referencje), doświadczenia kadry, posiadanych certyfikatów. W odniesieniu do niektórych z kategorii konieczne będzie załączenie dokumentów źródłowych.
Dane podmiotu będą w części punktowane. Dla podmiotu, który ma zamiar świadczyć usługi rozwojowe z środków EFS konieczne będzie osiągnięcie progów minimalnych dla poszczególnych kategorii i minimum punktowego dla całości.

Warto tu zaznaczyć, że w niektórych punktach karty konieczne będzie załączenie dokumentów (nie wystarczy oświadczenie). Podane dane podlegać będą kontroli w trakcie audytu.

Informacje na temat RUR, w tym KARTA PODMIOTU dostępne tutaj.

Źródło:

http://www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

http://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-i-pracy/krajowe-standardy-kwalifikacji-zawodowych

http://www.parp.gov.pl/index/index/1997


Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx