Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Pośredniak” po nowemu

 

 

 

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

W maju 2014 roku wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada między innymi nowe instrumenty wsparcia, profilowanie pomocy dla bezrobotnych i wynagradzanie pracowników urzędów pracy za osiągane wyniki. Celem zmian jest lepsza obsługa w urzędach pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.Proponowane rozwiązania mają spowodować, że urzędy przestaną być „pośredniakami", a staną się centrami pracy na wzór brytyjskich „job centres" czy niemieckich „center fur arbeit".


Osoby bezrobotne


Ustawa określa trzy profile wsparcia.
Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili. W pierwszym znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Do drugiego profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy będą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy pracy. W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem społecznym, jak i ci, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej.

Źródło: MPIPS


Profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub inne formy pomocy określone ustawą.

Profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa

Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.


Uwaga:

1. Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy, jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.
2. Profil pomocy dla bezrobotnego w brzmieniu nadanym nowelizacją, dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna przed dniem wejścia w życie ustawy, powinien być ustalony nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. Osoba, która nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego.


Urzędy pracy


Struktura urzędów zostanie uproszczona. Zmiana będzie dotyczyć sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami oferującymi zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych (dotychczas w strukturze: pośrednicy, doradcy zawodowi i liderzy klubów pracy).
Zakłada się współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnym agencjami pracy, którym urzędy pracy będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym.


Nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy


Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+.

Częścią zmian jest pakiet dla młodych osób szukających pracy, tj. osób do 30. roku życia. Skrócony zostanie okres - z 6 do 4 miesięcy - w którym urzędy muszą przedstawić osobie młodej ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Dla młodych przewidziano także specjalne bony: szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy.

Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do 30 lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.


Szkolenia


Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki niemu pracownicy 45+ będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać niezbędne certyfikaty i sfinansować szkolenia. W pierwszym roku ministerstwo przeznaczy na ten cel 100 mln zł. Pracodawcy będą musieli ponieść 20% kosztów szkolenia. Mikroprzedsiębiorcy będą z tego obowiązku zwolnieni.


Rady rynku pracy


W miejsce obecnie funkcjonujących rad zatrudnienia (Naczelnej Rady Zatrudnienia, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia) powstaną rady rynku pracy.
Strukturą najwyższego szczebla będzie Rada Rynku Pracy – organ opiniodawczo-doradczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w sprawach polityki rynku pracy oraz organ stanowiący w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wojewódzkie rady rynku pracy będą organami opiniodawczo-doradczymi marszałka, natomiast powiatowe rady rynku będą spełniały tę samą rolę w stosunku do starosty. W skład Rady Rynku Pracy wejdą osoby powoływane przez MPiPS spośród przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, oraz jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący stronę samorządową. Wojewódzkie rady rynku pracy będą się składać z osób powoływanych przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Powiatowe rady rynku pracy będą tworzone w analogiczny sposób ze struktur działających w powiecie i będą powoływane przez starostę. Kadencja rad rynku pracy ma trwać 4 lata a koszty szkoleń jej członków będą finansowane z Funduszu Pracy.

Do tej zmiany dostosowane zostaną przepisy ustawy o systemie oświaty. Chodzi o art. 39 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty, który nakłada na dyrektora szkoły obowiązek konsultowania kierunku kształcenia zawodowego z radą zatrudnienia odpowiedniego szczebla. W nowym brzmieniu przepis ten będzie stanowił, że dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności z potrzebami rynku pracy.


Nowy model zlecania przez urzędy pracy usług aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia


Zgodnie z nowelizacją Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy,
Z kolei marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy.
Marszałek województwa zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzędami pracy umowę o świadczenie działań aktywizacyjnych.
Działaniami aktywizacyjnymi obejmuje się długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony profil pomocy II albo profil pomocy III. Do realizatora kieruje się nie mniej niż 200 bezrobotnych, zarejestrowanych w jednym powiatowym urzędzie pracy. Działania aktywizacyjne, świadczone w ramach umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych przez realizatora na rzecz pracodawcy, są finansowane ze środków realizatora. Wynagrodzenie brutto należne realizatorowi za skuteczna aktywizację jednego bezrobotnego nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych.
Działania realizowane przez podmioty prywatne (fundacje, stowarzyszenia, spółki etc. wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia) nie będą konkurencyjne, ale komplementarne względem tych realizowanych przez urzędy pracy.


Uwaga


W okresie udziału bezrobotnego w działaniach realizowanych przez agencję zatrudnienia, powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie. Oznacza to, że można być albo klientem powiatowego urzędu pracy albo korzystać z usług wskazanej agencji zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę na zakres oferowanego wsparcia.


Program Aktywizacja i Integracja


Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, jest realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, są finansowane ze środków budżetowych gminy i mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia z ośrodkiem pomocy społecznej porozumienia, powiatowy urząd pracy w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom pożytku publicznego.


Źródło:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6676,prezydent-podpisal-reforme-urzedow-pracy.html

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-/#akapit8 Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx