Nabór do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów NIW-CRSO

NIW

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Piotr Stec oraz Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun, zapraszają organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. (zwana dalej Ustawą), do zgłaszania kandydatek i kandydatów na przedstawicielki i przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu.

ZADANIA KOMITETÓW

Posiedzenia Komitetów odbywają się średnio raz na kwartał.

 

Do zadań Komitetów należy w szczególności:

 • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji;
 • delegowanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych;
 • okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO;
 • analizowanie rezultatów Programu przede wszystkim osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w Programie;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu;
 • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów;
 • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO;
 • opiniowanie planu ewaluacji Programu.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

 • minimum 5 lat doświadczenia w obszarze tematycznym danego Programu;
 • doświadczenie w zasiadaniu w ciałach dialogu obywatelskiego, komitetach, komisjach itp.;
 • oświadczenia poparcia kandydatki/kandydata złożone przez:
  • co najmniej 7 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
  • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
  • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.

 

LIMIT ZGŁOSZEŃ

Kandydat/ka może aplikować maksymalnie do dwóch Komitetów.

 

CO POWINNO ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE?

 • list motywacyjny;
 • zgłoszenie kandydatki/kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1), w tym oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia popierające kandydatkę/kandydata (wg. załącznika nr 2);
 • wypis z rejestru (lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych), zgodny ze stanem faktycznym, organizacji zgłaszającej kandydatkę/kandydata (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS);

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do 29 maja 2024 r. do końca dnia.

 

ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ

W wersji elektronicznej wraz załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do KSM”.

 

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatek/kandydatów, spośród których Przewodnicząca powoła członkinie i członków Komitetu.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nr tel.  22 468 44 00; kontakt@niw.gov.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!